Home Contact SiteMap Administracja
 
       
  Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 
Aktualności
[2018-06-22]
Zaproszenie na wykład poświęcony chorobom jelita grubego
[2018-06-22]
Filmowa informacja o Szpitalu
[2018-06-19]
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.

 
Aktualności
A A A
[2017-10-17] Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice

  ogłasza konkurs na stanowisko

                                           Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Gorlicach oraz  stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:

 I. Wymagania niezbędne:

1.      posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

2.       posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności szpitala.

2.      Komunikatywność oraz kreatywność.

3.       Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. (list motywacyjny).

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy.

5.      Pisemna koncepcja zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

6.      Oświadczenia:

a)      o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

b)      o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych,

e)       o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.

7.     Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Aplikacje  z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu, z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Specjalistycznym
 im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”
należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, 38-300 Gorlice ul. Węgierska 21 lub przesłać pocztą do dnia 30 października 2017 roku (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

V. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie lecznictwa w działalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 7.00 – 13.00 w Dziale Organizacji i Nadzoru.
tel. kontaktowy – 18/35 53 502 (504) w dni robocze.


VI. Warunki pracy i warunki socjalne
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagradzania. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy i właściwych przepisów obowiązujących w Szpitalu.

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl