Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
 
Aktualności
[2019-04-17]
Życzenia Wielkanocne
[2019-03-11]
Oferta pracy dla lekarzy
[2019-03-07]
Informacja dotycząca pobierania biletu do poradni specjalistycznej
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.

 
Aktualności
A A A
[2018-06-19] Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października 2018 roku do czerwca 2019 roku. Wnioski należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 24 sierpnia 2018 roku.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku,
2)  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3)  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4)  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

 Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy
 ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie
przyznawana pomoc materialna - należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym  w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 24 sierpnia 2018 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1)  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2)  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed
 złożeniem wniosku,
3)  oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie
 powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 14 września 2018 roku.
Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w terminie 2 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu oraz przekazana kandydatom w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki:
przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez Studenta.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania:

Wniosek dla studentów do pobrania plik doc   oraz pdf

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego o naborze wniosków - do pobrania plik pdf

Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach - do pobrania plik pdf
Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach ze zmianą - do pobrania plik pdf


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl