Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział dzienny rehabilitacji dzieci
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział dzienny rehabilitacji dzieci
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Stosowane metody terapeutyczne
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:

mgr Marek Plato –  fizjoterapeuta. Kierownik Zespołu Pracowni Fizjoterapii, Koordynator Fizjoterapeutów i Rehabilitantów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

Asystenci:

mgr Magdalena Martyka – Łaś –  fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT Bobath, PNF, Kinesiotaping, diagnostyka metodą Prechtla.

mgr Nowakowska Angelika – fizjoterapeutka, , terapeutka metody NDT Bobath, terapeutka PNF w skoliozach, PNF w pediatrii, Kinesiotaping, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.

mgr Ewelina Szydłowska-Diduch –  neurologopeda. Terapeuta Integracji Sensorycznej, Oligofrenopedagog, Surdopedagog.

mgr Katarzyna Wędrychowicz – psycholog
mgr Marta Gąsior – pedagog,

mgr Katarzyna Kukla – pedagog


Sekretarka medyczna:

mgr Anita Przybyłowicz

                                                                          Regulamin Oddziału Dziennej Rehabilitacji Dzieci

I. CHARAKTERYSTYKA  ODDZIAŁU

    Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.
    Przyjęcia do Oddziału odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm., Ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Ustawy z dnia 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Oddział realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
    Pracę zespołu terapeutycznego zatrudnionego w oddziale koordynuje kierownik, będący bezpośrednim przełożonym personelu fizjoterapeutycznego, psychologicznego, logopedycznego, pedagogicznego oraz sekretarki medycznej. 
    Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci udziela świadczeń od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 – 18.00.

II. REHABILITACJA

1. Przyjęcie chorego do Oddziału

    Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej


    Pacjent umieszczany jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w kolejce oczekujących do przyjęcia na Oddział.
    Przyjęcia do Oddziału realizowane są z uwzględnieniem listy oczekujących oraz limitu kontraktu z NFZ.
    W dniu przyjęcia Pacjent/rodzic/opiekun prawny powinien stawić się wraz z aktualną, będącą w jego posiadaniu dokumentacją medyczną lub kopią potwierdzającą rozpoznanie oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość z numerem PESEL.
    W trakcie badania wstępnego pacjent/rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek udzielać pełnej i rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
    Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku lub
Oddziale Dziennym dla jednego pacjenta może wynosić maksymalnie 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą Dyrektora właściwego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Terapia

    Rehabilitacja w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Dzieci obejmuje:

 • Poradę lekarską
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium) nie częściej niż raz na trzy miesiące
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
 • Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii
 • Zabiegi z zakresu fizykoterapii

    Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 pacjentów.
    Świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym pacjenta.
    Na zajęciach obowiązuje zasada dyskrecji i poufności – istotne informacje dotyczące dziecka mogą zostać omówione w gronie terapeutów Oddziału Dziennego (konsylium) w celu ustalenia najlepszych metod wspomagania dziecka. W przypadku drastycznych zaniedbań ze strony rodzica w stosunku do dziecka zasada ta może zostać uchylona.

    Sposoby prowadzenia zajęć terapeutycznych:

 • praca indywidualna z dzieckiem
 • praca z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym
 • praca indywidualna z rodzicem/opiekunem prawnym


    Metody prowadzenia zajęć będą dobierane indywidualnie, w zależności od obszarów trudności z jakimi dziecko zgłasza się do Oddziału.
    Zgłaszając dziecko na zajęcia prowadzone w obrębie Oddziału Dziennej Rehabilitacji pacjent/rodzic/opiekun prawny akceptuje metody pracy stosowane przez pracowników, jest zobligowany do informowania o innych formach terapii lub rehabilitacji w jakich dziecko uczestniczy.

    Rehabilitację dzieci w Oddziale Dziennym realizuje się:

 • w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku do ukończenia 3 r.ż.
 • w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku od rozpoczęcia 4 r.ż. do ukończenia 7 r.ż.
 • w czasie nie krótszym niż 3 godziny dla dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.


    Godzina terapeutyczna obejmuje metody terapeutyczne, sporządzenie wymaganej dokumentacji medycznej oraz jeśli to konieczne instruktaż i uwagi terapeutyczne udzielane pacjentowi/rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
    W sytuacjach kiedy terapeuta uzna, że jego terapia koliduje z inną wykonywaną wobec pacjenta poza Oddziałem, ma prawo do odmowy prowadzenia zajęć, co dokumentuje odpowiednim wpisem w dokumentacji medycznej pacjenta.
    W sytuacji gdy w danym dniu możliwości psychofizyczne pacjenta nie pozwalają na realizację celu terapeutycznego, terapeuta ma prawo do skrócenia czasu trwania zajęć.
    Pacjent/rodzic/opiekun prawny potwierdza odbyte zajęcia podpisem w dokumentacji medycznej.   
    Wszelkie spóźnienia/ nieobecności powinny być zgłaszane osobiście przez pacjenta/rodzica/opiekuna prawnego w godzinach pracy Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym terapię.
    Zajęcia nieusprawiedliwione (brak zgłoszenia telefonicznego lub zaświadczenia lekarskiego) będą traktowane jako samowolne opuszczenie podmiotu leczniczego. Trzykrotna nieobecność bez usprawiedliwienia skutkować będzie wypisaniem pacjenta z Oddziału.
    W trakcie prowadzenia terapii rodzic/opiekun prawny dziecka powinien przebywać
w obrębie Oddziału.
    Godziny kolejnych spotkań ustala terapeuta na koniec każdych zajęć na podstawie prowadzonego grafiku.
    Przeprowadzone zajęcia potwierdzane są podpisem Opiekuna pacjenta w karcie zabiegowej.
    Rodzic/Opiekun prawny wyrażający zgodę na samodzielne korzystanie dziecka z Oddziału (droga „do” i „z” Oddziału) winien przedłożyć pisemne oświadczenie, które zostaje załączone do dokumentacji medycznej. (dzieci w wieku 16-18 r.ż.)

3. Wypis Pacjenta z Oddziału

    Pobyt w Oddziale kończy się badaniem lekarskim. Pacjent/rodzic/opiekun prawny otrzymuje kartę informacyjną z pobytu w Szpitalu w 2 jednobrzmiących kopiach zawierającą informację z przebiegu terapii, oceny terapeutyczne  oraz dodatkowe zalecenia lekarskie.

III. UWAGI OGÓLNE

    Pacjent/rodzic/opiekun prawny na własną prośbę otrzymuje zaświadczenie o pobycie w szpitalu.
    Pacjent/rodzic/opiekun prawny ma prawo do wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków.
    W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji     pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.
    Każdy pacjent/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia w dokumentacji medycznej, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

                                                INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA PACJENTA DO ODDZIAŁU

    Podstawą przyjęcia pacjenta do oddziału jest skierowanie do szpitala, które może być wystawione przez:
 

1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2. lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii,
 • dziecięcej,
 • chirurgii dziecięcej


    Skierowanie powinno zawierać:

 • czytelne oznaczenie podmiotu kierującego  (m.in. adres, kody resortowe)
 • dane pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, płeć)
 • oznaczenie podmiotu do którego kieruje się pacjenta
 • rozpoznanie
 • kod ICD – 10
 • kategoria medyczna
 • czytelne oznaczenie osoby kierującej


     Do skierowania powinna być załączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

    Każdemu pacjentowi/opiekunowi prawnemu pacjenta w dniu rejestracji wydawany jest dokument potwierdzający fakt wpisania do kolejki oczekujących z planowaną datą przyjęcia do Oddziału.
    O godzinie badania lekarskiego wstępnego jak i o ewentualnych zmianach terminu pacjent/opiekun prawny pacjenta będzie poinformowany w sposób ustalony w dniu rejestracji (telefonicznie, mailowo, listownie).

Druk skierowanie do szpitala

Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2013 roku, zlokalizowany jest na parterze budynku „STAREGO SZPITALA”, a jego zadaniem jest realizacja wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

    Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 1.  z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2.  z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


    Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Metoda NDT Bobath1 - Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku (na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego) we wszechstronnym rozwoju oraz umożliwić mu  niezależność w życiu i swobodne wykorzystywanie własnych możliwości.
Uzasadnieniem dla opracowanego przez twórców metody postępowania terapeutycznego był fakt, że rozwój dziecka z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN), prezentuje się odmiennie od rozwoju prawidłowego. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są zaburzone, co wpływa na nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Powstawanie odmiennych wzorców ruchowych jest następstwem m.in.: nie rozwijających się reakcji prostowania i równowagi, nieprawidłowości w napięciu mięśniowym i ich rozłożeniu. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia, kolejno rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała, zaczynają dominować wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.


Reasumując powyższe - główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • normalizację napięcia mięśniowego (obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego), poprzez stosowanie odpowiednich techniki od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwicząc całe ciało dziecka, dostarcza właściwych doznań czuciowych i ruchowych, poddając je dynamicznej aktywizacji. Prowadzenie ruchu powinno zapewnić dziecku maksymalny  i aktywny udział, jednocześnie nie wywołując nieodpowiednich odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku lub stresu. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko  powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co wpływa na  osiągnięcie współpracy i akceptacji z terapeutą.
Mimo, że zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny, ich celem jest  przygotowanie dziecka do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.
Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie wykorzystywane w leczeniu niemowląt i dzieci, gdyż może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Wykonywane we właściwy sposób zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa  są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Właściwie przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za profesjonalne szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

Metoda Vojty2 -
Odruchowa lokomocja
Podstawy metody
Terapia metodą Vojty może być stosowana zarówno u niemowląt, jak i u starszych dzieci. Wskazanie do terapii opiera się na diagnozie lekarza i sformułowanego odpowiednio celu terapii.
Terapeutyczne zastosowanie odruchowej lokomocji u pacjentów z uszkodzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu jest aktywowana na drodze refleksogennej (odruchowej) i może spowodować (w stopniu możliwym do osiągnięcia) przywrócenie dostępu do podstawowych wzorców ruchowych.  
Terapeuta w trakcie prowadzenia terapii wywiera w ściśle określony sposób i na ściśle określone strefy ciała pacjenta nacisk, wywołując automatyczne i mimowolne (nie zależne od woli pacjenta) uruchomienie kompleksów motorycznych ( odruchowego pełzania oraz odruchowego obrotu z leżenia na plecach i na boku). W trakcie terapii aktywowane są wszystkie mięśnie szkieletowe i Ośrodkowy Układ Nerwowy (dzieje się to w sposób rytmiczny i skoordynowany). Działania terapeuty wpływają na wszystkie ruchy, które występują w trakcie rozwoju człowieka tj. chwytania, obrotu, raczkowania, pionizacji i chodu.
Twórca metody prof. Vojta przyjął, że wielokrotne pobudzanie i wyzwalanie odruchowych reakcji przyczynia się do odblokowania zablokowanych funkcjonalnie dróg nerwowych pomiędzy mózgiem a rdzeniem kręgowym.


Cel terapeutyczny stosowania odruchowej lokomocji


Celem zastosowania odruchowej lokomocji jest uzyskanie przez pacjenta dostępu i możliwości wykorzystania podstawowych elementów utrzymania postawy ciała i przemieszczania się, czyli:

 1. równowagi ciała podczas ruchu („sterowanie posturalne”)
 2. wyprostu ciała wbrew sile ciążenia
 3. celowych ruchów chwytania i kroczenia (”ruchy fazowe” części ciała)


Po terapii metodą Vojty pacjent uzyskuje lepszy dostęp do tych wzorców w swojej motoryce spontanicznej.
Poza dużymi sekwencjami ruchowymi dzięki metodzie można wpływać również na:

 • wodzenie wzrokiem
 • ruchy języka i żuchwy

a także funkcje wegetatywne, takie jak:

 • prawidłowe funkcje pęcherza i jelit
 • oddychanie
 • ssanie i połykanie

Jak pokazują doświadczenia kliniczne, każdy pacjent po aktywacji odruchowej lokomocji dysponuje znacznie bardziej kompleksową – czy wręcz prawidłową – postawą ciała. Dzięki temu pacjent staje się też bardziej pewny siebie i ma więcej odwagi do tego, by konfrontować się ze światem zewnętrznym i gromadzić doświadczenia.


Płacz dziecka w trakcie terapii


Spodziewany w wyniku oddziaływania terapeutycznego stan aktywacji u niemowląt często objawia się płaczem w trakcie terapii. Nietrudno zrozumieć, że budzi to u rodziców niepokój i obawy, że terapia może sprawiać dziecku ból. Należy jednak zaznaczyć, że w tym wieku płacz jest ważnym i adekwatnym środkiem wyrazu stosowanym przez małego pacjenta w reakcji na aktywację, do której nie przywykł. Z reguły po pewnym czasie, gdy dziecko się przyzwyczai, płacz staje się mniej intensywny, a w przerwach w terapii i po jej zakończeniu dziecko natychmiast się uspokaja. Starsze dzieci, z którymi można się już porozumieć, nie płaczą w trakcie terapii.


Dawkowanie i intensywność terapii metodą Vojty


Metoda Vojtyjest terapią niezwykle skuteczną, lecz niemowlęta i małe dzieci nie są przyzwyczajone do tego rodzaju intensywnej aktywności. Podobnie jak wiele innych rodzajów fizjoterapii, metoda Vojty stawia przed rodzicami lub opiekunami poważne zadanie. Aby  przyniosła sukces, u niemowlęcia i małego dziecka należy ją prowadzić kilka razy dziennie. Jedna sesja terapeutyczna trwa od pięciu do dwudziestu minut.


Zadania rodziców / opiekunów w terapii metodą Vojty


Ponieważ rodzice lub opiekunowie prowadzą terapię z dzieckiem kilka razy dziennie, to im przypada najważniejsza rola w procesie terapeutycznym.

____________________________________________________________________________________________________

1www.ndt-bobath.pl

2www.vojta.com

 • Kierujący Oddziałem tel. (018) 355-35-40
   
 • Gabinet Terapeutyczny tel. (018) 355-35-41
   
 • Rejestracja tel. (018) 355-33-68
 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl