Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Szpital Projekty Unijne RPO WM
 
Aktualności
[2020-12-15]
Szczepienia przeciwko COVID-19 dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek. Aktualizacja 29.12.20 r.
[2020-11-02]
W Szpitalu istnieje możliwość wykonania testów płatnych w kierunku koronawirusa
[2020-12-08]
Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.


captcha image

 
RPO WM
A A A

 

"Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych". 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, leczenia psychiatrycznego, diagnostyki onkologicznej oraz ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, tj. zwiększanie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim. Przebudowa i modernizacja infrastruktury, a także zakup sprzętu przełoży się na poprawę jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych, co bezpośrednio będzie mieć wpływ na poprawę aktywności zawodowej mieszkańców regionu, a tym samym ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac budowlano-modernizacyjnych w budynkach Szpitala (wskaźnik produktu) w dostosowaniu do funkcji określonych projektem, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz poniesienie nakładów na zakup aparatury medycznej (wskaźniki produktu) pozwoli na zapewnienie wszystkim tego potrzebującym odpowiedniego leczenia w Szpitalu i objęcie ludności ulepszonymi usługami zdrowotnymi (wskaźniki rezultatu). Inwestycja przełoży się również na wzrost zatrudnienia (wskaźnik rezultatu).

W odniesieniu do obywateli korzyści z projektu będą przejawiać się:

a)      Poprawą aktywności zawodowej mieszkańców subregionu – lepszy dostęp do świadczeń medycznych, a także wzrost ich jakości zaowocuje poprawą stanu zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie na szybszy powrót do zdrowia osób czynnych zawodowo. Dotyczy to zwłaszcza osób korzystających ze świadczeń w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrii. W szczególnych sytuacjach możliwość przebywania w środowisku domowym ma dla pacjenta w trakcie leczenia istotne znaczenie i wpływa dodatnio na proces leczenia. Ponadto, utworzenie Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej przyspieszy proces diagnozy zwiększając szanse na podjęcie natychmiastowego leczenia nowotworu i szybszy powrót do zdrowia. Krótszy proces leczenia pozwoli pacjentom na znacznie szybszy powrót do pracy, poszukiwanie pracy lub podjęcie decyzji o samozatrudnieniu.

b)      Odciążeniu członków rodziny w opiece nad chorym członkiem rodziny – uruchomienie Dziennego Oddziału Psychiatrii zapewni osobom chorym warunki pobytu i leczenia, a tym samym uwolni ich opiekunów z części obowiązków i da im szansę aktywizacji zawodowej. Odciążenie opiekunów będzie możliwe również z uwagi na utworzenie długoterminowej opieki domowej.

c)      Wzrost stopy życia – podjęcie zatrudnienia oznacza wzrost dochodów rozporządzalnych. Osoba pracująca osiąga bowiem znacznie wyższe dochody niż w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rentowego. Brak problemów finansowych wpłynie na wzrost poziomu zadowolenia z życia.

d)      Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – świadomość wśród mieszkańców, że w przypadku podejrzenia nowotworu będą mogli liczyć na przeprowadzenie szybszej i trafnej diagnozy, a tym samym podjęcie leczenia w pierwszych stadiach rozwoju nowotworu zwiększy poczucie ich bezpieczeństwa. Podobnie także świadomość, że Szpital jest w stanie zapewnić odpowiednie leczenie dla osób w wieku podeszłym czy też chorych psychicznie spowoduje, że mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej i mieli świadomość, że choroba nie będzie równoważna z wielomiesięcznym pobytem na zwolnieniu lekarskim, a tym samym spadkiem dochodów rodziny.

e)      Wzrost bezpieczeństwa podczas pobytu w Szpitalu – realizacja inwestycji pozwoli na spadek ilości zakażeń szpitalnych co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa pacjentów.

f)       Ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – lepszy stan zdrowia mieszkańców subregionu oznacza większą aktywność zawodową. Praca i osiągane z jej tytułu dochody skutecznie będą niwelować ubóstwo i związane z nim wykluczenie społeczne.

 

 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl