Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Onkologiczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Onkologiczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. Zofia Szara - specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze:
lek. Agnieszka Michalczyk - specjalista onkologii klinicznej
lek. Maria Srebro - Stańczyk - specjalista onkologii klinicznej
lek. Łukasz Pierzchała - specjalista onkologii klinicznej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Krystyna Zawidniak

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Onkologiczny jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 18 łóżek rozmieszczonych w salach: 3*5 łóżek, 1*2 łóżka, 1*1 łóżko, każda sala z węzłem sanitarnym.

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. lodówki do przechowywania żywności,
 2. telewizji, czajnika bezprzewodowego znajdującego się na końcu korytarza.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. diagnostyka, leczenie i pielęgnowanie, pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,
 2. podawanie chemioterapii w warunkach oddziału,
 3. leczenie powikłań po chemio i radioterapii
 4. leczenie objawowe pacjentów w schyłkowej fazie choroby nowotworowej,
 5. całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska,
 6. opieka psychoonkologiczna.
 7. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 8. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych,
 9. zapewnienie ciągłości opieki onkologicznej przez kierowanie pacjentów do leczenia w Poradni i Ambulatorium Chemioterapii bądź innych placówek onkologicznych realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, i sekretarki medycznej.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem (018) 3553-351;
 2. dyżurka lekarska (018) 3553-352;
 3. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-339 i (018) 3553-439;
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-339;
 5. Piuelęgniarka Oddziałowa, sekretariat (018) 3553-350;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) do magazynu rzeczy chorych,
 4. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 5. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1200 do 1800. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w dni powszednie w godzinach od 1300 do 1400. W dni wolne od pracy, bądź godziny inne od sugerowanych – lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Cisza nocna w oddziale trwa od 22.00 do 6.00. Po godzinie 22.00 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
600 - 800 Pomiar parametrów życiowych, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, realizacja stałych zleceń lekarskich.
800 - 1230 Śniadanie. Karmienie chorych, podawanie leków. Wizyta lekarska. Transportowanie pacjentów na badania diagnostyczne i konsultacje odbywające się poza terenem oddziału. Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Przyjmowanie i realizacja zleceń lekarskich. Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału.
1230 - 1300 Obiad. Karmienie chorych, podawanie leków.
1300 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Bieżąca realizacja świadczeń zdrowotnych.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, Czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja. Karmienie chorych, podawanie leków.
1800 - 1830 Kolacja. Karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.
1830 - 2200 Wieczorna wizyta lekarska. Wykonanie zleceń lekarskich i pielęgniarskich. Toaleta chorych, uporządkowanie i wietrzenie sal, przygotowanie pacjentów do snu, realizacja zleceń bieżących.
2200 - 600 Cisza nocna, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są przez lekarza w dyżurce lekarskiej w godzinach od 700 do 1400 lub w godzinach ustalonych z lekarzem prowadzącym.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Informacje dla pacjentów

Zakres działania

Kontakt

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl