Home Contact SiteMap Administracja
 
       
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Szpitalny Oddział Ratunkowy
 
Oddziały szpitalne
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem :
Lek. med. Marcin Czamara
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa :
Lic.piel. Maria Boruch - Łoś
Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Personel lekarski:
lek.  Małgorzata Makosik – specjalista medycyny ratunkowej
dr n. med. Ewa Rzepka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny   ratunkowej, diabetolog
lek. Maciej Jaros –  specjalista medycyny ratunkowej
lek.  Dorota Bochniarz – lekarz chorób wewnętrznych
lek.  Marcin Steliga – w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek.  Jerzy Gronkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek.  Łukasz Mirecki
lek.  Witold Wiatr – specjalista chorób wewnętrznych
lek.  Wojciech Wyszkowski -specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej
lek. Beata Podlejska
lek. Maciej Okoniewski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii
lek.  Jerzy Falisz – chirurg, specjalista ortopeda- traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej
lek.  Marcin Marszałek – specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Jerzy Kiszka – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Kazimiera Dynda- Leśniak – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Jacek Przewor – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurg ogólny
lek.  Waldemar Skubis – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista ortopedii i        traumatologii
lek. Jolanta Galas-Bösch – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Adrian Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Dariusz Pietrachowicz – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Wiesław Orlecki – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Paweł Chochołek – specjalista ortopedii i traumatologii

lek.  Barbara Harmata –  anestezjolog
lek. Elżbieta Deć - anestezjolog
lek. Ryszard Bobik -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wojciech Oberc – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Danuta Biernacka  - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wacław Dzieżyc  - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista  medycyny ratunkowej,
lek. Larysa Prylepska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Personel pielęgniarski :

piel. Lidia Szuta – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Lorens – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Maniak – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Marzena Stawiarz  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Bogumiła Haluch - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Renata Baran -  piel.Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Jan Smołkowicz -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Krystyna Fugiel -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel. Halina Firek  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Małgorzata Szemela – Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
lic.piel.Marta Kulka  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Halina Hływa – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Dorota Kamińska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Maria Tokarz – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel. Krystyna Apola – Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego
lic.piel.Tomasz Prajsnar – Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
piel. Grażyna Tutko – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Teresa Rogulska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Elżbieta Pelc -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Anna Brach – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Danuta Zamorska -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Sylwia Śliwa – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Helena Mruk  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Teresa Święs – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Sekuła – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Jędrzejowski- piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Kamil Pecyna – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel. Dorota Kamińska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego

Ratownicy Medyczni:
Eliza Kłębczyk
Joanna Korzec- Ligęza
Jakub Glista

Statystyk Medyczny:
Marta Stańczewska-Gubała

I. Charakterystyka oddziału.

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony jest na obszary:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 2. obszar resuscytacyjno- zabiegowy,
 3. obszar wstępnej intensywnej terapii,
 4. obszar terapii natychmiastowej,
 5. obszar diagnostyczno – konsultacyjny,
 6. punkt przyjęć planowych.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,
 2. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo- mózgowej,
 3. wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów,
 4. prowadzenie resuscytacji płynowej,
 5. leczenie bólu,
 6. wstępne leczenie zatruć,
 7. opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów,
 8. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 9. w przypadku konieczności diagnostyki lub leczenia specjalistycznego poza Szpitalem - uzgodnienie miejsca i czasu przekazania pacjenta do właściwej placówki,
 10. konsultacja i współpraca z pozostałymi komórkami Szpitala,
 11. przeprowadzenie badań lekarskich (konsultacji) zgłaszającym się chorym i kwalifikowanie ich do leczenia szpitalnego,
 12. przyjmowanie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 13. zabezpieczanie odzieży osobistej przyjmowanych pacjentów i przekazanie ich do magazynu rzeczy chorych,
 14. zabezpieczanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy pacjentów poprzez przekazanie ich do depozytu,
 15. w przypadku śmierci chorego sporządzenie w obecności dwóch świadków protokólarnego spisu pieniędzy i przedmiotów pozostałych po zmarłym oraz przekazanie ich rodzinie/osobie upoważnionej za pokwitowanie lub do depozytu,
 16. w przypadkach nie zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, przez lekarza dyżurującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/konsultującego w punkcie przyjęć planowych udziela się pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze, dokonując potwierdzenia tego faktu w stosownej dokumentacji.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505;
 2. obszar zabiegowy (018) 3553-519; 
 3. obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;
 5. sekretariat (018) 3553-503;
 6. gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;
 7. gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Planowane przyjęcia do Szpitala odbywają się w punkcie przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1335 w święta i dni wolne od pracy oraz w innych godzinach, pacjenci przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć).

2. Pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach o kolejności przyjęcia może decydować personel oddziału.

3. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.

4. Pacjent w trakcie przyjęcia w Izbie Przyjęć zostaje:

 1. poinformowany o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,
 2. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,
 3. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem),
 4. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 5. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 6. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

5. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

6. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

7. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających na salach i korytarzach oddziału.

III. Pobyt w oddziale.

1. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta udziela, lekarz dyżurny. Nie udziela się informacji przez telefon.

2. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

3. Pacjenci unieruchomieni w łóżku mają możliwość odbierania rozmów telefonicznych w salach chorych.

4. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

IV. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. W sali intensywnej terapii obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12. W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na sale odwiedzający muszą założyć fartuch i bury ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce.

V. Wypis z oddziału.

1. W razie podjęcia decyzji o wypisaniu chorego, lekarz prowadzący kończy historię choroby.

2. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są bezzwłocznie po wypisie pacjenta z oddziału.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VI. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Informacje dla pacjentów

Zakres działania

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505;

obszar zabiegowy (018) 3553-519;

obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;

telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;

sekretariat (018) 3553-503;

gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;

gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;
 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl