Home Contact SiteMap Administracja
 
       
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Dziecięcy
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Dziecięcy
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. Przemysław Kachlik - specjalista chorób dzieci i neonatologii.

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Rewiś - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Asystenci:
lek. Aneta Kordyl Nowak specjalista chorób dzieci
lek. Danuta Łapińska – specjalista chorób dzieci

Rezydenci:
lek. Kinga Szczerba
lek. Urszula Zielińska
lek. Magdalena Siedlarz

Pielęgniarki:
lic. piel. Danuta Dziedzic
lic. piel. Małgorzata Mikołajczyk
piel. dypl. Dorota Kukuła - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Krystyna Tenerowicz
piel. dypl. Małgorzata Orzechowska
piel. dypl. Halina Szymczyk
piel. dypl. Dorota Dynda
piel. dypl. Wiesława Pruś
piel. dypl. Elżbieta Świerczek
piel. dypl. Katarzyna Maniak
piel. dypl. Alfreda Majewska
piel. dypl. Aleksandra Podobińska
piel. dypl. Ewa Wiencko
piel. dypl. Barbara Haluch
piel. dypl. Elżbieta Niziołek
piel. dypl. Maria Szufnara

Sekretarka medyczna:
Bożena Hałgas w godz. 7.00-14.35

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Dziecięcy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. pokoju nauki w którym znajdują się pomoce szkolne, gry i zabawki, dostępne w obecności nauczyciela,
 2. kuchni dla rodziców mieszczącej się w holu oddziału,
 3. telefonu stacjonarnego znajdującego się na korytarzu. 

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 3. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek zapewniających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych, zależnych od aktualnego stanu zdrowia podopiecznych.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. kierujący oddziałem (018) 3553-410;
 2. pielęgniarka oddziałowa (018) 3553-536;
 3. dyżurka lekarska (018) 3553-411;
 4. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-408; 407;
 5. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-408;
 6. sekretariat (018) 3553-266;
 7. telefon do dzieci (018) 8010072

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent i/lub jego opiekun po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. poinformowany o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,
 3. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,
 4. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 5. poinformowany o istnieniu Księgi Uwag i Wniosków, w której może wyrażać swoje opinie,
 6. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. Rodzic/opiekun dziecka ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w Oddziale z tym że pokrywa koszty pobytu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.

2. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale odwiedziny odbywają się w godzinach od godz. 1400 do 1800 w dni powszednie, natomiast w dni świąteczne w godz. od 1100 do 1800. U jednego pacjenta na odcinku Dzieci Starszych może przebywać poza rodzicem/opiekunem tylko jedna osoba, na odcinku niemowlęcym z uwagi na specyfikę oraz zagrożenie epidemiologiczne może przebywać jedynie osoba opiekująca się dzieckiem, drugi opiekun tylko na czas zamiany przy pacjencie. Zaleca się przyjmowanie odwiedzin w holu oddziału w miejscu do tego wyznaczonym. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego.

3. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

4. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

5. Informacji o stanie zdrowia dziecka rodzicom lub prawnym opiekunom udziela lekarz prowadzący w godzinach swojej pracy oraz lekarz kierujący oddziałem w godzinach od 1300 do 1430. W przypadku nowoprzyjętych pacjentów informacji udziela lekarz dyżurny w pierwszej dobie hospitalizacji. Nie udziela się informacji przez telefon.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent/opiekun, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Ze względu na specyfikę oddziału drzwi na oddział są zamknięte przez całą dobę. Osoby które chcą wejść na oddział mają możliwość skorzystania z dzwonka.

9. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
630 – 800 Pomiar temperatury, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.
800 – 900 Śniadanie.
840 – 945 Wizyta lekarska.
1000 - 1200 Konsultacje, zabiegi pielęgniarskie.
1200 - 1300 Obiad.
1300 - 1700 Zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze. Bieżące realizowanie świadczeń zdrowotnych.
1700 - 1800 Kolacja.
1830 - 1930 Wieczorna wizyta lekarska.
1930 - 2100 Toaleta wieczorna.
2200 - 600 Cisza nocna.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych przez dziecko lekach. Stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza prowadzącego.

2. Pacjent/opiekun jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim/dziecka stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem na oddziale zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania niepokojących zmian w zachowaniu dziecka pielęgniarce dyżurnej.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

13. Zabrania się wychodzenia pacjentom z izolatek poza sale w których się znajdują.

14. Zabrania się trzymania butów, ubrań poza szafkami na salach w których przebywają pacjenci.

15. Zabrania się używania na salach grzałek elektrycznych lub czajników.

VI. Wypis z oddziału.

1. Wypisy lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są przez lekarza w dyżurce lekarskiej oddziału w dni robocze w godzinach od 1300 do 1400 lub w godzinach ustalonych z lekarzem prowadzącym

2. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL, NIP pacjenta, oraz NIP zakładu pracy. Konieczność wystawienia zaświadczenia o pobycie w szpitalu, zwolnienia z zajęć szkolnych, opiekun dziecka zgłasza lekarzowi najpóźniej w dniu wypisu ze Szpitala.

3. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest, raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Oddział Dziecięcy jest podzielony na dwa odcinki: niemowlęcy oraz dzieci starszych. Oddział będący aktualnie po remoncie dysponuje 16 salami w tym salami 1-2 osobowymi z własnym węzłem sanitarnym, w 8 salach znajdują się odbiorniki TV. Na oddziale jest jadalnia dla rodziców. Dzieci mogą korzystać z pokoju dziennego, dobrze wyposażonej pracowni komputerowej z bezpłatnego telefonu. We wszystkich salach w zależności od ilości pacjentów oraz ich schorzeń wydzielono dodatkowe płatne łóżka dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia. Odpłatność za łóżka nie jest pobierana od matek karmiących dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz w od osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. W przypadkach trudnych pomocą dziecku służy psycholog zatrudniony w szpitalu. Przez całą dobę istnieje pełny dostęp do laboratorium i pracowni diagnostycznych szpitala.

Zależy nam bardzo na przyjaznej i bezkonfliktowej współpracy personelu medycznego z opiekunami małych pacjentów w procesie leczenia i diagnostyki. Taka atmosfera gwarantuje najbardziej optymalne warunki realizacji tego procesu. Zapewniamy fachowość i duże doświadczenie personelu oraz przeświadczenie, że głównym celem jego pracy jest wyleczenie chorego dziecka i jak najszybsze wypisanie go do domu.

Oddział prowadzi leczenie w zakresie ogólnopediatrycznym. Prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów w oparciu o medycynę opartą na faktach (EBM). Współpracujemy z szpitalami i klinikami m. in. Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym oraz Szpitalem im. Św. Ludwika w Krakowie, Instytutem Chorób Płuc w Rabce w których istnieje możliwość konsultacji i dalszego leczenia małych pacjentów. W trakcie hospitalizacji w oddziale istnieje możliwość wykonywania u naszych pacjentów badań EEG, tomografii komputerowej. We współpracy z kardiologami wykonuje się badanie EKG metodą Holtera, Holter ciśnieniowy, Echo serca. Współpracujemy z pracownią endoskopową, gdzie starszym dzieciom wykonuje się gastroskopię i/lub rektoskopię. Nasi pacjenci mogą być codziennie konsultowani przez laryngologa, neurologa. Chcemy poszerzyć zakres działania oddziału poprzez wprowadzenie w większym zakresie leczenia żywieniowego. Zamierzamy zakupić m. in. nowoczesny inkubator, spirometr.

Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia stażu dla dzieci starszych oraz niemowląt wymaganą do specjalizacji z pediatrii. Lekarze pracujący na oddziale doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach oraz szkoleniach wewnątrz i zewnątrz oddziałowych. Pielęgniarki również podnoszą swoje kwalifikacje uzyskując wykształcenie wyższe lub specjalizacje zachowawczą lub pediatryczną.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-410 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-411 - dyżurka lekarska
(18) 3553-536 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-407 - dyżurka  pielęgniarska "A"
(18) 3553-408 - dyżurka  pielęgniarska "B"
(18) 3553-413 - Izba przyjęć - dziecięca

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl