Projekty UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Projekty Unijne, Fundusze Europejskie
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, aby czynnie walczyć z chorobą wywołaną wirusem COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 114 061 350 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 PLN.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia
podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie w projekcie jest 46 partnerów.

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach w ramach projektu planuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego w tym:

Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG
Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności maseczki, rękawiczki, kombinezony, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki
Pompy objętościowe
Pulsoksymetry
Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi
Agregat
Zbiorniki tlenowe skraplacze zewnętrzne do instalacji tlenowej
Analizator mikrobiologiczny
Ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM (2 szt.)

na łączną kwotę: 2 343 579,86 zł

Szczegółowy katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: do 31.12.2020

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, leczenia psychiatrycznego, diagnostyki onkologicznej oraz ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, tj. zwiększanie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim. Przebudowa i modernizacja infrastruktury, a także zakup sprzętu przełoży się na poprawę jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych, co bezpośrednio będzie mieć wpływ na poprawę aktywności zawodowej mieszkańców regionu, a tym samym ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac budowlano-modernizacyjnych w budynkach Szpitala (wskaźnik produktu) w dostosowaniu do funkcji określonych projektem, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz poniesienie nakładów na zakup aparatury medycznej (wskaźniki produktu) pozwoli na zapewnienie wszystkim tego potrzebującym odpowiedniego leczenia w Szpitalu i objęcie ludności ulepszonymi usługami zdrowotnymi (wskaźniki rezultatu). Inwestycja przełoży się również na wzrost zatrudnienia (wskaźnik rezultatu).

W odniesieniu do obywateli korzyści z projektu będą przejawiać się:

  1. a)Poprawą aktywności zawodowej mieszkańców subregionu – lepszy dostęp do świadczeń medycznych, a także wzrost ich jakości zaowocuje poprawą stanu zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie na szybszy powrót do zdrowia osób czynnych zawodowo. Dotyczy to zwłaszcza osób korzystających ze świadczeń w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrii. W szczególnych sytuacjach możliwość przebywania w środowisku domowym ma dla pacjenta w trakcie leczenia istotne znaczenie i wpływa dodatnio na proces leczenia. Ponadto, utworzenie Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej przyspieszy proces diagnozy zwiększając szanse na podjęcie natychmiastowego leczenia nowotworu i szybszy powrót do zdrowia. Krótszy proces leczenia pozwoli pacjentom na znacznie szybszy powrót do pracy, poszukiwanie pracy lub podjęcie decyzji o samozatrudnieniu.
  2. b)Odciążeniu członków rodziny w opiece nad chorym członkiem rodziny – uruchomienie Dziennego Oddziału Psychiatrii zapewni osobom chorym warunki pobytu i leczenia, a tym samym uwolni ich opiekunów z części obowiązków i da im szansę aktywizacji zawodowej. Odciążenie opiekunów będzie możliwe również z uwagi na utworzenie długoterminowej opieki domowej.
  3. c)Wzrost stopy życia – podjęcie zatrudnienia oznacza wzrost dochodów rozporządzalnych. Osoba pracująca osiąga bowiem znacznie wyższe dochody niż w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rentowego. Brak problemów finansowych wpłynie na wzrost poziomu zadowolenia z życia.
  4. d)Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – świadomość wśród mieszkańców, że w przypadku podejrzenia nowotworu będą mogli liczyć na przeprowadzenie szybszej i trafnej diagnozy, a tym samym podjęcie leczenia w pierwszych stadiach rozwoju nowotworu zwiększy poczucie ich bezpieczeństwa. Podobnie także świadomość, że Szpital jest w stanie zapewnić odpowiednie leczenie dla osób w wieku podeszłym czy też chorych psychicznie spowoduje, że mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej i mieli świadomość, że choroba nie będzie równoważna z wielomiesięcznym pobytem na zwolnieniu lekarskim, a tym samym spadkiem dochodów rodziny.
  5. e)Wzrost bezpieczeństwa podczas pobytu w Szpitalu – realizacja inwestycji pozwoli na spadek ilości zakażeń szpitalnych co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa pacjentów.
  6. f)Ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – lepszy stan zdrowia mieszkańców subregionu oznacza większą aktywność zawodową. Praca i osiągane z jej tytułu dochody skutecznie będą niwelować ubóstwo i związane z nim wykluczenie społeczne.

Nasza placówka realizuje grant pn. Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Szpitala Secjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 88 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 13 200,00 zł wkładu własnego (jeśli dotyczy).

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu W wyniku zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID-19 Szpital Specjalistyczny w Gorlicach zostanie wyposażony dodatkowo w w/w środki oraz sprzęt, który pozwoli na bardziej efektywną i skuteczną „walkę” z rozprzestrzenianiem się epidemii. Zakupione środki oraz sprzęt pozwolą na zabezpieczenie zarówno personelu Szpitala jak również pacjentów przebywających stale w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym tutejszego Szpitala. Efektem realizacji Projektu będzie doposażenie stanowisk pracy personelu oraz ich pacjentów w sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.  

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu Specjalistycznym im. H.. Klimontowicza w Gorlicach.

Projekt nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo ZfrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia

Zakończone

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja polega m.in. na:

 przebudowie istniejącego Oddziału Ratunkowego w dostosowaniu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.178). Roboty polegają na zmianach układu ścianek działowych oraz modernizacji, remoncie i przebudowie instalacji wewnętrznych –
z zastosowaniem współczesnych, energooszczędnych technologii w zakresie oświetlenia
i wentylacji. Nie ulega zmianie dotychczasowy sposób użytkowania obiektu.

 dobudowie łącznika pomiędzy ogólnodostępną strefą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a ciągiem komunikacji ogólnej Segmentu B szpitala, co uczyni SOR oddziałem nieprzechodnim, wpływając tym samym zasadniczo na warunki higieniczno-sanitarne Oddziału

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu.

Celem pośrednim projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego.

 

Całkowita wartość (koszt realizacji) projektu wynosi: 4.131.967,11 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 3.394.345,45 zł (85%) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce oraz wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie ich jakości i bezpieczeństwa co przełoży się na efektywność systemu opieki zdrowotnej zgodnie z wyzwaniami epidemiologicznymi (związanymi głównie z wysoką śmiertelnością na choroby układu krążenia) zidentyfikowanymi głównie w obszarze oddziaływania projektu, stanowiące jednocześnie jedną z głównych przyczyn interwencji gorlickiego SOR-u. Realizacja projektu przyczyni się również poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz ich jakości i bezpieczeństwa a także zmniejszenie różnic społecznych oraz terytorialnych w stanie zdrowia mieszkańców powiatu gorlickiego na tle Polski. Mając na uwadze powyższe, realizacja projektu stanowi wyraz troski o dostosowania Szpitala do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych.

 

Beneficjent zobowiązuje sie udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu. Szybkie działanie zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie powiatu gorlickiego, uzyskanie fachowej pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie i natychmiastowe podjęcie leczenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia a często życia, oraz umożliwi nierzadko uniknięcie niepełnosprawności i szybszy powrót do aktywności zawodowej. Ma to istotne znaczenie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym, hospitalizowanych najczęściej z powodu doznanych urazów (powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń), a także coraz częściej z powodu chorób układu krążenia.

 

Pośrednim celem projektu jest: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Szybka oraz efektywna pomoc medyczna dla ofiar wypadków i pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

 

Cel ogólny projektu: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego.

Zapewnienie szybkiej oraz efektywnej pomocy medycznej dla ofiar wypadków oraz pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób nowotworowych) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

 

Realizacja projektu przełoży się na wydłużenie długości życia  około 25 pacjentów o około 0,5 roku , co będzie wynikiem udzielania im pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przy wykorzystaniu nowocześniejszych sprzętów.

Rezultatem projektu będzie liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem –  wzrost o 30 pacjentów rocznie.

Produkty: Liczba wspartych podmiotów leczniczych –1; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 771 326,57 zł

 

Beneficjent zobowiązuje się udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

nr POIS.09.01.00-00-0332/18

Cel projektu: poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia

 

Pośrednim celem projektu jest: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Szybka oraz efektywna pomoc medyczna dla ofiar wypadków i pacjentów (w szczególności dzieci) znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu. Szybkie działanie zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie powiatu gorlickiego, uzyskanie fachowej pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie i natychmiastowe podjęcie leczenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia a często życia, oraz umożliwi nierzadko uniknięcie niepełnosprawności i szybszy powrót do aktywności zawodowej.

  

Beneficjent zobowiązuje się udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

W dniu 3 czerwca 2009 r. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki wręczyli Marianowi Świerzowi – Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach klucze do nowego ambulansu ratowniczego.

Zakupiony ambulans ratowniczy to obecnie najnowocześniejsza ruchoma jednostka intensywnej opieki dostępna w kraju. Ambulans będzie służył do przewozu pacjentów w stanach zagrożenia życia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do klinik i innych szpitali specjalistycznych. Karetkę poświecił szpitalny kapelan ks. Andrzej Kluz.

Zakupiony ambulans ratowniczy to obecnie najnowocześniejsza ruchoma jednostka intensywnej opieki dostępna w kraju.

Wniosek o dofinansowanie karetki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jeszcze w 2005 roku. Został pozytywnie oceniony przez panel ekspertów lecz nie uzyskał dofinansowania. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej z potencjalną szansą na dofinansowanie w terminie późniejszym. W lutym 2009 r. pojawiły się wolne środki finansowe w ramach ZPORR i w ramach tzw. nadkontraktacji projekt otrzymał dofinansowanie.

Wartość ambulansu to 349 876,29 zł. 75% tej kwoty 262 407,21 zł pochodzi z budżetu Uniii Europejskiej i jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 25% – 87 469,08 zł to wkład własny z budżetu Powiatu Gorlickiego.

Ważnym aspektem projektu jest zastosowanie telemedycyny w ratowaniu życia pacjentów. Ambulans ratunkowy zakupiony w ramach projektu jest wyposażony w urządzenia zapewniające możliwość transmisji telemetrycznej danych np. zapisu EKG z ambulansu do Szpitala. Ma to kluczowe znaczenie dla chorych z poważnymi problemami kardiologicznymi (np. zawały), którzy w nagłych wypadkach muszą być przetransportowani do szpitala z oddziałem kardiologii inwazyjnej. Szpital Specjalistyczny w Gorlicach niestety nie posiada takiego oddziału, dlatego też pacjenci są transportowani do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, który jest najbliższą od Gorlic placówką ochrony zdrowia posiadającą Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z odcinkami: Kardiologia z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz Interna, gdzie stosowane są metody leczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Ważnym aspektem projektu jest zastosowanie telemedycyny w ratowaniu życia pacjentów – defibrylator z systemem transmisji telemetrycznej danych zamontowany na lewej ścianie ambulansu.

Dlatego też system zainstalowany w ambulansie współpracuje z systemem już funkcjonującym w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, tak aby wspomniany Szpital mógł odebrać dane telemetryczne zanim pacjent zostanie dowieziony do Szpitala. Pozwoli to skrócić czas niezbędny do wydania diagnozy i przystąpić do działań ratunkowych bezpośrednio po dotarciu pacjenta na oddział kardiologiczny. Ma to kluczowe znaczenie dla ratowania ludzkiego życia.

Projekt pn. „Zakup środka transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach”, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty Unijne, Fundusze Europejskie
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia