Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Projekty Unijne, Fundusze Europejskie
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne


Ministerstwa Zdrowia

Przedmiotem konkursu jest zapewnienie lepszego doposażenia Oddziałów/Ośrodków/Zakładów Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworów.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej ze środków budżetu państwa

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa na zakup w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w 2021/2022 r. następujący sprzęt do rehabilitacji onkologicznej:

 • Zestaw do treningu kardiologicznego,

 • Oprogramowanie do zarządzania treningiem kardiologicznym,

 • Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej,

 • Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu,

 • Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji przedramienia i nadgarstka,

 • Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem /platforma, podest, kamera,

 • Stacja terapeutyczna do urządzeń z oprogramowaniem,

 • Urządzenie z oporem elastycznym do ćwiczeń kończyn dolnych,

 • Zestaw osprzętu do odczytu oprogramowania

Dofinansowanie: 900 000,00 zł

Uzyskane dofinansowanie zapewni lepsze doposażenie Oddziału Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie jak i po leczeniu nowotworów.

Szpital Specjalistycznz im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach realizuje Projekt pn. „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach”

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach uzyskał dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 520 000,00 PLN.

Beneficjent zobowiązuje się udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 263 579,86 zł na zakup:

 • Tomografu Komputerowego (1 szt.),
 • Skaneru RTG (1 szt.),
 • Bramek dezynfekcyjnych (4 szt.).

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 651 851,41 zł (wkład własny Szpitala w wysokości: 115 032,60 zł) na zakup:

Aparat do EKG

3 szt.

Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc

2 szt.

Reduktory tlenowe

20 szt.

Konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich

1 szt.

Aparat do szybkiego toczenia płynów

5 szt.

Bronchofiberoskop z wyposażeniem

1 szt.

Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta

2 szt.

Pompa objętościowa

2 szt.

Pompa perystaltyczna

2 szt.

Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi

2 szt.

Tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc

1 szt.

logo MSIM

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

Projekt zakłada:

– utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
– rozbudowę platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in.
– dostęp pacjentów do danych medycznych
– wymiana EDM
– e-rejestracja regionalna
– połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1;
– integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania;
– zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
– przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Źródło finansowania: działanie 2.1.5 RPO WM: E-usługi w ochronie zdrowia.

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł
– dofinansowanie UE: ok. 185 mln zł.

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej(MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

logo MSIM

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, leczenia psychiatrycznego, diagnostyki onkologicznej oraz ambulatoryjnych świadczeń zabiegowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, tj. zwiększanie dostępności i jakości usług zdrowotnych w subregionie nowosądeckim. Przebudowa i modernizacja infrastruktury, a także zakup sprzętu przełoży się na poprawę jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych, co bezpośrednio będzie mieć wpływ na poprawę aktywności zawodowej mieszkańców regionu, a tym samym ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac budowlano-modernizacyjnych w budynkach Szpitala (wskaźnik produktu) w dostosowaniu do funkcji określonych projektem, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz poniesienie nakładów na zakup aparatury medycznej (wskaźniki produktu) pozwoli na zapewnienie wszystkim tego potrzebującym odpowiedniego leczenia w Szpitalu i objęcie ludności ulepszonymi usługami zdrowotnymi (wskaźniki rezultatu). Inwestycja przełoży się również na wzrost zatrudnienia (wskaźnik rezultatu).

W odniesieniu do obywateli korzyści z projektu będą przejawiać się:

 1. a)Poprawą aktywności zawodowej mieszkańców subregionu – lepszy dostęp do świadczeń medycznych, a także wzrost ich jakości zaowocuje poprawą stanu zdrowia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie na szybszy powrót do zdrowia osób czynnych zawodowo. Dotyczy to zwłaszcza osób korzystających ze świadczeń w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrii. W szczególnych sytuacjach możliwość przebywania w środowisku domowym ma dla pacjenta w trakcie leczenia istotne znaczenie i wpływa dodatnio na proces leczenia. Ponadto, utworzenie Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej przyspieszy proces diagnozy zwiększając szanse na podjęcie natychmiastowego leczenia nowotworu i szybszy powrót do zdrowia. Krótszy proces leczenia pozwoli pacjentom na znacznie szybszy powrót do pracy, poszukiwanie pracy lub podjęcie decyzji o samozatrudnieniu.
 2. b)Odciążeniu członków rodziny w opiece nad chorym członkiem rodziny – uruchomienie Dziennego Oddziału Psychiatrii zapewni osobom chorym warunki pobytu i leczenia, a tym samym uwolni ich opiekunów z części obowiązków i da im szansę aktywizacji zawodowej. Odciążenie opiekunów będzie możliwe również z uwagi na utworzenie długoterminowej opieki domowej.
 3. c)Wzrost stopy życia – podjęcie zatrudnienia oznacza wzrost dochodów rozporządzalnych. Osoba pracująca osiąga bowiem znacznie wyższe dochody niż w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rentowego. Brak problemów finansowych wpłynie na wzrost poziomu zadowolenia z życia.
 4. d)Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – świadomość wśród mieszkańców, że w przypadku podejrzenia nowotworu będą mogli liczyć na przeprowadzenie szybszej i trafnej diagnozy, a tym samym podjęcie leczenia w pierwszych stadiach rozwoju nowotworu zwiększy poczucie ich bezpieczeństwa. Podobnie także świadomość, że Szpital jest w stanie zapewnić odpowiednie leczenie dla osób w wieku podeszłym czy też chorych psychicznie spowoduje, że mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej i mieli świadomość, że choroba nie będzie równoważna z wielomiesięcznym pobytem na zwolnieniu lekarskim, a tym samym spadkiem dochodów rodziny.
 5. e)Wzrost bezpieczeństwa podczas pobytu w Szpitalu – realizacja inwestycji pozwoli na spadek ilości zakażeń szpitalnych co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa pacjentów.
 6. f)Ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – lepszy stan zdrowia mieszkańców subregionu oznacza większą aktywność zawodową. Praca i osiągane z jej tytułu dochody skutecznie będą niwelować ubóstwo i związane z nim wykluczenie społeczne.

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.  

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu Specjalistycznym im. H.. Klimontowicza w Gorlicach.

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r.    pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo ZfrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia

Zakończone

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, aby czynnie walczyć z chorobą wywołaną wirusem COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Na w/w Projekt zaplanowana została kwota 114 061 350 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 PLN.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia
podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie w projekcie jest 46 partnerów.

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach w ramach projektu planuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego w tym:

Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG
Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności maseczki, rękawiczki, kombinezony, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki
Pompy objętościowe
Pulsoksymetry
Stacje dokujące z pompami strzykawkowymi
Agregat
Zbiorniki tlenowe skraplacze zewnętrzne do instalacji tlenowej
Analizator mikrobiologiczny
Ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM (2 szt.)

na łączną kwotę: 2 343 579,86 zł

Szczegółowy katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: do 31.12.2020

„Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.  

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu Specjalistycznym im. H.. Klimontowicza w Gorlicach.

Projekt nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo ZfrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia

Nasza placówka realizuje grant pn. Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Szpitala Secjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 88 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 13 200,00 zł wkładu własnego (jeśli dotyczy).

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu W wyniku zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID-19 Szpital Specjalistyczny w Gorlicach zostanie wyposażony dodatkowo w w/w środki oraz sprzęt, który pozwoli na bardziej efektywną i skuteczną „walkę” z rozprzestrzenianiem się epidemii. Zakupione środki oraz sprzęt pozwolą na zabezpieczenie zarówno personelu Szpitala jak również pacjentów przebywających stale w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym tutejszego Szpitala. Efektem realizacji Projektu będzie doposażenie stanowisk pracy personelu oraz ich pacjentów w sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja polega m.in. na:

 przebudowie istniejącego Oddziału Ratunkowego w dostosowaniu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.178). Roboty polegają na zmianach układu ścianek działowych oraz modernizacji, remoncie i przebudowie instalacji wewnętrznych –
z zastosowaniem współczesnych, energooszczędnych technologii w zakresie oświetlenia
i wentylacji. Nie ulega zmianie dotychczasowy sposób użytkowania obiektu.

 dobudowie łącznika pomiędzy ogólnodostępną strefą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a ciągiem komunikacji ogólnej Segmentu B szpitala, co uczyni SOR oddziałem nieprzechodnim, wpływając tym samym zasadniczo na warunki higieniczno-sanitarne Oddziału

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu.

Celem pośrednim projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego.

 

Całkowita wartość (koszt realizacji) projektu wynosi: 4.131.967,11 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 3.394.345,45 zł (85%) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce oraz wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie ich jakości i bezpieczeństwa co przełoży się na efektywność systemu opieki zdrowotnej zgodnie z wyzwaniami epidemiologicznymi (związanymi głównie z wysoką śmiertelnością na choroby układu krążenia) zidentyfikowanymi głównie w obszarze oddziaływania projektu, stanowiące jednocześnie jedną z głównych przyczyn interwencji gorlickiego SOR-u. Realizacja projektu przyczyni się również poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz ich jakości i bezpieczeństwa a także zmniejszenie różnic społecznych oraz terytorialnych w stanie zdrowia mieszkańców powiatu gorlickiego na tle Polski. Mając na uwadze powyższe, realizacja projektu stanowi wyraz troski o dostosowania Szpitala do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych.

 

Beneficjent zobowiązuje sie udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu. Szybkie działanie zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie powiatu gorlickiego, uzyskanie fachowej pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie i natychmiastowe podjęcie leczenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia a często życia, oraz umożliwi nierzadko uniknięcie niepełnosprawności i szybszy powrót do aktywności zawodowej. Ma to istotne znaczenie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym, hospitalizowanych najczęściej z powodu doznanych urazów (powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń), a także coraz częściej z powodu chorób układu krążenia.

 

Pośrednim celem projektu jest: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Szybka oraz efektywna pomoc medyczna dla ofiar wypadków i pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

 

Cel ogólny projektu: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego.

Zapewnienie szybkiej oraz efektywnej pomocy medycznej dla ofiar wypadków oraz pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób nowotworowych) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

 

Realizacja projektu przełoży się na wydłużenie długości życia  około 25 pacjentów o około 0,5 roku , co będzie wynikiem udzielania im pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przy wykorzystaniu nowocześniejszych sprzętów.

Rezultatem projektu będzie liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem –  wzrost o 30 pacjentów rocznie.

Produkty: Liczba wspartych podmiotów leczniczych –1; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 771 326,57 zł

 

Beneficjent zobowiązuje się udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

nr POIS.09.01.00-00-0332/18

Cel projektu: poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia

 

Pośrednim celem projektu jest: zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego. Szybka oraz efektywna pomoc medyczna dla ofiar wypadków i pacjentów (w szczególności dzieci) znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia (szczególnie w wyniku chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów) pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do aktywności zawodowej.

Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu. Szybkie działanie zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie powiatu gorlickiego, uzyskanie fachowej pomocy medycznej w odpowiednio krótkim czasie i natychmiastowe podjęcie leczenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia a często życia, oraz umożliwi nierzadko uniknięcie niepełnosprawności i szybszy powrót do aktywności zawodowej.

  

Beneficjent zobowiązuje się udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić – TUTAJ

W dniu 3 czerwca 2009 r. Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Mirosław Wędrychowicz – Starosta Gorlicki wręczyli Marianowi Świerzowi – Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach klucze do nowego ambulansu ratowniczego.

Zakupiony ambulans ratowniczy to obecnie najnowocześniejsza ruchoma jednostka intensywnej opieki dostępna w kraju. Ambulans będzie służył do przewozu pacjentów w stanach zagrożenia życia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do klinik i innych szpitali specjalistycznych. Karetkę poświecił szpitalny kapelan ks. Andrzej Kluz.

Zakupiony ambulans ratowniczy to obecnie najnowocześniejsza ruchoma jednostka intensywnej opieki dostępna w kraju.

Wniosek o dofinansowanie karetki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jeszcze w 2005 roku. Został pozytywnie oceniony przez panel ekspertów lecz nie uzyskał dofinansowania. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej z potencjalną szansą na dofinansowanie w terminie późniejszym. W lutym 2009 r. pojawiły się wolne środki finansowe w ramach ZPORR i w ramach tzw. nadkontraktacji projekt otrzymał dofinansowanie.

Wartość ambulansu to 349 876,29 zł. 75% tej kwoty 262 407,21 zł pochodzi z budżetu Uniii Europejskiej i jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 25% – 87 469,08 zł to wkład własny z budżetu Powiatu Gorlickiego.

Ważnym aspektem projektu jest zastosowanie telemedycyny w ratowaniu życia pacjentów. Ambulans ratunkowy zakupiony w ramach projektu jest wyposażony w urządzenia zapewniające możliwość transmisji telemetrycznej danych np. zapisu EKG z ambulansu do Szpitala. Ma to kluczowe znaczenie dla chorych z poważnymi problemami kardiologicznymi (np. zawały), którzy w nagłych wypadkach muszą być przetransportowani do szpitala z oddziałem kardiologii inwazyjnej. Szpital Specjalistyczny w Gorlicach niestety nie posiada takiego oddziału, dlatego też pacjenci są transportowani do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, który jest najbliższą od Gorlic placówką ochrony zdrowia posiadającą Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z odcinkami: Kardiologia z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz Interna, gdzie stosowane są metody leczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Ważnym aspektem projektu jest zastosowanie telemedycyny w ratowaniu życia pacjentów – defibrylator z systemem transmisji telemetrycznej danych zamontowany na lewej ścianie ambulansu.

Dlatego też system zainstalowany w ambulansie współpracuje z systemem już funkcjonującym w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, tak aby wspomniany Szpital mógł odebrać dane telemetryczne zanim pacjent zostanie dowieziony do Szpitala. Pozwoli to skrócić czas niezbędny do wydania diagnozy i przystąpić do działań ratunkowych bezpośrednio po dotarciu pacjenta na oddział kardiologiczny. Ma to kluczowe znaczenie dla ratowania ludzkiego życia.

Projekt pn. „Zakup środka transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach”, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty Unijne, Fundusze Europejskie
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Zadania realizowane z budżetu państwa
lub z państwowych funduszy celowych
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia

Aktualne

Program profilaktyki raka płuca

Rak płuc to największy zabójca spośród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany na wczesnym etapie

Najpierw rak atakuje miejscowo płuca. W Polsce w tak wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie ok. 20 proc. przypadków (dane Krajowego Rejestru Nowotworów). To za mało, zwłaszcza że u tych pacjentów można zastosować optymalną terapię, dzięki której – jak wskazują onkolodzy – 75 proc. takich pacjentów przeżywa co najmniej 5 lat po rozpoznaniu choroby (w onkologii okres pięcioletniego przeżycia po diagnozie nowotworu ocenia się jako jego całkowite wyleczenie).

Jak podaje krajowy konsultant w dziedzinie onkologii prof. Maciej Krzakowski, w 2016 roku 47 proc. przypadków raka płuca wykryto w stadium rozsiania, czyli wtedy, gdy pojawiły się już przerzuty w odległych narządach, a 32 proc. – w tzw. stadium regionalnym, czyli gdy nowotwór zaatakował już pobliskie tkanki. To pogarsza rokowanie. Rocznie w Polsce ok. 23 tysięcy osób dostaje diagnozę: „rak płuca” i mniej więcej tyle osób z powodu tej choroby w ciągu roku umiera.

Aż 95 proc. chorych to byli lub obecni palacze tytoniu. Jak w każdym nowotworze wpływ na rozwój tej choroby mają też czynniki genetyczne.

Objawy raka płuca na początku są bardzo skąpe lub wręcz ich brak. Zwykle są to:

 • kaszel
 • duszność
 • nawracające infekcje płucne
 • chrypka
 • ból
 • podwyższona temperatura
 • osłabienie
 • chudnięcie.

Krajowy konsultant ds. onkologii prof. Maciej Krzakowski apeluje, by nie lekceważyć utrzymującego się, pomimo leczenia objawowego, kaszlu, zwłaszcza wtedy, gdy zauważymy zmianę charakteru kasłania. Ostrzega, że chrypka pojawia się najczęściej wówczas, kiedy zaczyna już dochodzić do przerzutów.

Dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK), który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie.

Program badań w kierunku wykrywania raka płuca

Celem zadania jest zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem pn.: ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Kryteria włączenia pacjenta do programu:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i
 • rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i
 • rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji) i
 • u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
 •  
  • ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Kryteria wyłączenia pacjenta z programu:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca przed zgłoszeniem do Programu.

Sposób rekrutacji pacjentów do Programu:

Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarza Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie wypełnionej przez kandydata do badań Ankiety lekarz Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach lub lekarz POZ sprawdza kryteria włączenia i wyłączenia i ocenia czy dana osoba kwalifikuje się do badania, a następnie wystawia Skierowanie na badanie w ramach Programu.

W przypadku kandydatów do badań zidentyfikowanych przez lekarzy POZ są kierowani do Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z wypełnioną Ankietą.

Ankiety można przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przez do Szpitala. Na ich podstawie wraz ze skierowaniem ustala termin badania

Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i spełniają kryteria włączenia, a nie spełniają kryteriów wyłączenia mają wykonywane badanie NDTK w kierunku wykrycia raka płuca. Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu nie kwalifikują się do Programu.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz dla osób gotowych poddać się badaniu NDTK. Tel. 18/35 53 504 lub 18/35 53 502, e-mail: szpital@szpital.gorlice.pl

Koordynatorem programu jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Ankieta kwalifikująca Pacjenta do badania

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć umieralność z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Zamierzamy prowadzić programy badań przesiewowych oraz działania profilaktyczne, które pozwolą podnieść świadomość społeczeństwa na temat tych chorób. Program stanowi kontynuacje poprzednich edycji programu.

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych, które zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • osób narażonych oraz chorych na choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • ogółu społeczeństwa i personelu medycznego.

Cele programu

W ramach programu chcemy zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia do 427 zgonów na 100 tys. osób (spadek o 3% w stosunku do danych z roku 2014).

Naszym głównym celem jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitali, a także m.in.:

 • prowadzenie rejestrów medycznych, które umożliwią ocenę skuteczności leczenia,
 • zwiększenie dostępu do nowych terapii, opieki oraz nowoczesnych programów badań przesiewowych.

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Projekty Unijne, Fundusze Europejskie
Ministerstwo Zfrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia