Dokumentacja

Dokumentacja medyczna

Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.
 • Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
  1) Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Dziale Organizacji i Nadzoru, parter budynku głównego), w rejestracji Poradni Specjalistycznej, w sekretariacie Oddziału.
  2) Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
  3) W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2019.1127 z póź.zm.).
 • Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości – 0,35 zł. za każdą stronę.
 • Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości – 9,90 zł. za każdą stronę.
 • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych – 1,98 zł.

Wniosek Wniosek o sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii
dokumentacji medycznej

Opłata Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej nie jest pobierana w przypadku udostępniania dokumentacji

 • organom rentowym na podstawie uprawnień tych organów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752).
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.