Dokumentacja medyczna

Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej

 • Pacjent, osoba upoważniona, przedstawiciel ustawowy pacjenta oraz uprawnione podmioty i instytucje mają prawo do dostępu do dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów, kopii, na elektronicznym nośniku danych a także do wglądu w siedzibie Szpitala.
 • Po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osoba bliska, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 • W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:
  a) w trakcie hospitalizacji pacjenta w Sekretariacie oddziału
  b) u Kierownika danej komórki organizacyjnej,
  c) w zakresie dokumentacji dotyczącej historii zdrowia i choroby z poradni specjalistycznej
  w Rejestracji Przyszpitalnej Przychodni, Punkcie Ksero,
  d) w Sekretariacie Dyrekcji lub w Dziale Organizacji i Nadzoru,
  e) przesłać poczta tradycyjną na adres Szpitala, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice,
  f) przesłać pocztą elektroniczną na adres: szpital@szpital.gorlice.pl
  2. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Szpitala www.gorlice.pl lub otrzymać
  w każdej medycznej komórce organizacyjnej Szpitala.
  3. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
  Za udostępnienia dokumentacji medycznej pobiera się opłaty zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2020.849 z póż.zm.).

 • Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości – 0,35 zł. za każdą stronę.
 • Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości – 9,90 zł. za każdą stronę.
 • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych – 1,98 zł.

Dokumentacja medyczna wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku. Formularz wniosku można złożyć:

 • osobiście w Sekretariacie Dyrekcji – łącznik między Przychodnią a Szpitalem POZIOM „O” dni robocze, w godz. 8:00-14:00,
 • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej
 • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: szpital@szpital.gorlice.pl

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej nie jest pobierana w przypadku udostępniania dokumentacji

 • organom rentowym określonym w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568),
 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.