Przyszpitalna

Przychodnia Specjalistyczna

W ramach przyszpitalnej przychodni specjalistycznej działają min.  poradnie: neurologiczna, zdrowia psychicznego, pulmonologiczna, chirurgii dziecięcej, stomatologii zachowawczej oraz wiele innych poradni.

KIEROWNIK PRZYSZPITALNEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Barbara Rząca – Kuśnierz

tel. 18 35 53 331

LOKALIZACJA REJESTRACJI LOKALIZACJA CENTRALNEJ REJESTRACJI
PRZYSZPITALNEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W GORLICACH

Wejście od strony parkingu – ul. Węgierska 21 / Poziom 0.
Okienka rejesreacji są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 18:00

Obsługa REJESTRATORKI MEDYCZNE

Renata Marynowska, Agnieszka Trybek, Edyta Kamińska, Anna Mucha,, Magdalena Dusza, Lidia Murzyn, Halina Hływa, Marzena Dynda, Agnieszka Goryczka.

Obsługa Sekretarka

Marzena Dyl, Ewelina Sarnecka, Katarzyna Dąbrowska

KONTAKT DO REJESTRACJI REJESTRACJA, ODWOŁANIE, ZMIANA TERMINU

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, za pośrednictwem
osób trzecich lub innych środków komunikacji elektronicznej.
Świadczeniodawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu przyjęcia, a w przypadku braku możliwości udzielenia porady
w dniu zgłoszenia do wyznaczenia terminu i wpisania pacjenta do prowadzonej listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Jeżeli chcą państwo skontaktować się z Poradnią w sprawie zmiany terminu czy odwołania wizyty prosimy o kontakt.

Osobiście

w Głównej Rejestracji 
w godzinach od 7:00 do 18:00

Telefonicznie

w godzinach od 07:30 do 14:30
pod nr tel.: 18 35 53-560

E-rejestracja

e-mail do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązuje dostarczenie kodu skierowania nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę -chyba, że zgodnie z przepisami takie skierowanie nie jest wymagane),
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków

Kiedy e-skierowanie nie jest potrzebne?

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • stomatologa

Skierowanie nie jest wymagane:

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają następujący pacjenci:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi;

2) osoby represjonowane

3) kombatanci

4) żołnierze zastępczej służby wojskowej

5) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

6) osoby deportowane do pracy przymusowej

7) cywilne niewidome ofiary działań wojennych

8) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

9) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

10) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

11) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

12) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji

Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają również:

1) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

2) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne może być udzielane bez wymaganego skierowania

Poza tymi przypadkami do lekarza specjalisty obowiązuje skierowanie.

Zasady wystawiania skierowań i korzystania z opieki specjalisty

Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Skierowania do poradni specjalistycznej jest ważne
do czasu ustania przyczyny z jakiej było wystawione

Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej spośród wszystkich posiadających umowę z NFZ.

Porada specjalistyczna to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie leczeniem stałym.

Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie. Jeżeli jednak w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania od lekarza POZ. Od tej pory specjalista wyznacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach.

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje na potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. W wypadku, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez kierującego lekarza specjalistę.

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego specjalisty, nie ma wtedy konieczności kierowania pacjenta do POZ celem uzyskania skierowania lub wykonania badań. Kierujący lekarz specjalista wykonuje wszystkie niezbędne badania w celu potwierdzenia rozpoznania.

W przypadku gdy lekarz specjalista skieruje pacjenta na leczenie szpitalne, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, jest zobowiązany dołączyć do skierowania kopie wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które umożliwiły postawienie rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania oraz informację o dotychczasowym leczeniu, natomiast badania diagnostyczne i konsultacje konieczne dla leczenia w szpitalu, w tym badania przedoperacyjne, wykonuje szpital.

Jeśli pacjent po leczeniu szpitalnym lub świadczeniu udzielonym w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub izbie przyjęć wymaga dalszego leczenia w poradni specjalistycznej powinien wraz z kartą informacyjną otrzymać skierowanie do właściwego lekarza specjalisty. Karta informacyjna nie jest skierowaniem.

Lekarz specjalista w trakcie porady może, zależnie od wskazań medycznych: 

 • wystawić skierowania na badania i konsultacje,
 • wystawić skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą,
 • wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO),
 • wydać orzeczenie lub zaświadczenie, z wyjątkiem wykluczonych na podstawie art.16 ust. 1-4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510. z późn. zm.)
 • wystawić zlecenie na wyroby medyczne,
 • wykonać badania profilaktyczne,
 • przeprowadzić niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • lekarz specjalista podejmuje decyzję o zakończeniu leczenia w poradni specjalistycznej,

  W uzasadnionych medycznie przypadkach porada specjalistyczna, może odbyć się w domu chorego.

Do korzystania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
poza kolejnością uprawnienia posiadają:

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

1) kobiety w ciąży;

2) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

3) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji

5) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

6) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

7) inwalidzi wojenni i wojskowi;

8) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

10) kombatanci;

11) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

12) osoby deportowane do pracy przymusowej;

13) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

14) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

15) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają również:

1) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu” – w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

2) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

3) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Przyszpitalne poradnie Specjalistyczne Poradnie

poradnia alergologiczna

Lekarz specjalista Poradni Alergologicznej

 • lek. Czesław Jamro specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarki Poradni Alergologicznej

 • Barbara Kozioł pielęgniarka dyplomowana
 • Magdalena Opoka licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI ALERGOLOGICZNEJ

Poradnia Alergologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 6/7

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI      

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach  od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-478  w godzinach pracy poradni gab. 6

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Lekarze specjaliści Poradni Chirurgicznej dla Dzieci

 • lek. Kazimiera Dynda–Leśniak – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Jerzy Kawałek – specjalista chirurg dziecięcy

Pielęgniarki Poradni Chirurgicznej dla Dzieci

 • Sylwia Augustyn – pielęgniarka dyplomowana
 • Katarzyna Kordyl – licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci znajduje się na poziomie O gabinet nr 1

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-254  w godzinach pracy poradni gab. 1

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

• dowód tożsamości
• e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę
• na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia chirurgii ogólnej

Lekarze specjaliści Poradni Chirurgii Ogólnej

 • dr n.med. Franciszek Rachel –  specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista urolog
 • lek. Andrzej Łapiński –  specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Jolanta Galas – Bosch specjalista chirurgii ogólnej,
 • lek. Marcin Marszałek specjalista chirurgii ogólnej,
 • lek. Bogdan Kasprzyk –  specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Marian Sikora – specjalista chirurgii ogólnej,

Pielęgniarki Poradni Chirurgii Ogólnej

 • Małgorzata Mołda – licencjat pielęgniarstwa,
 • Ewa Dominik – licencjat pielęgniarstwa 

LOKALIZACJA PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ
Poradnia Chirurgii Ogólnej znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 48/49

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-397  w godzinach pracy poradni gab. 48
Telefon do poradni 18 35 53-385  w godzinach pracy poradni gab. 46

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia chirurgii onkologicznej

Lekarze specjaliści Poradni Chirurgii Onkologicznej

 • dr n.med. Franciszek Rachel – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista urolog,
 • lek. Andrzej Łapiński – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej,
 • lek. Bogdan Kasprzyk – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Pielęgniarki Poradni Chirurgii Onkologicznej

 • Beata Kalisz – licencjat pielęgniarstwa,
 • Małgorzata Mołda – licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Poradnia Chirurgii onkologicznej znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 46/47

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-385  w godzinach pracy poradni gab. 46
Telefon do poradni 18 35 53-397  w godzinach pracy poradni gab. 48

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia chorób zakaźnych dla dzieci i młodzieży

Lekarz Specjalista Poradni Chorób Zakaźnych

 • lek. Aleksander Wójcik – internista, specjalista chorób zakaźnych

Pielęgniarka Poradni Chorób Zakaźnych

 • Teresa Petit – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH
Poradnia Chorób zakaźnych znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 44/45

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-306  w godzinach pracy poradni gab. 1

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia diabetologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Diabetologicznej

 • dr n.med. Ewa Rzepka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista diabetolog, lekarz rodzinny,
 • lek. Katarzyna Brzozowska – Odyniec specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog,
 • lek. Małgorzata Tenerowicz – Zych specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog

LOKALIZACJA PORADNI DIABETOLOGICZNEJ
Poradnia Diabetologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 31/32

Pielęgniarka Poradni Diabetologicznej

 • Barbara Kretowicz – licencjat pielęgniarstwa, edukator cukrzycy

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-388  w godzinach pracy poradni gab. 32

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia endokrynologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Endokrynologicznej

 • lek. Kazimierz Szczuka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog,
 • lek. Mariusz Janowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

Pielęgniarki Poradni Endokrynologicznej

 • Ewa Barszcz – pielęgniarka dyplomowana,
 • Teresa Roman – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ
Poradnia Endokrynologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 42/43

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-376  w godzinach pracy poradni gab. 42

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia ginekologiczno-połoznicza

Lekarze Specjaliści Poradni Ginekologiczno – Położniczej

 • dr n.med. Borys Welz – specjalista ginekolog-położnik,
 • lek. Teresa Szpakowska – specjalista ginekolog-położnik,
 • lek. Janusz Szpyrka – specjalista ginekolog-położnik,
 • lek. Marcin Bromblik – specjalista ginekolog-położnik,
 • lek. Romuald Sawiuk – specjalista ginekolog-położnik,
 • lek. Grzegorz Poliński – w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa,
 • lek. Karolina Kijowska – Jagła – w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

Położne Poradni Ginekologiczno – Położniczej

 • Zofia Chowaniec – położna dyplomowana,
 • Ryszarda Kiełtyka – położna dyplomowana,
 • Maria Wędrychowicz – położna, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

LOKALIZACJA PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza znajduje się na poziomie 1 gab. 33/34/35/

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Rejestracji Poradni  w godzinach pracy poradni gab. 35
 • Telefonicznie 18 35 53-390 w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • nie wymagane jest e-skierowanie
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia kardiologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Kardiologicznej

 • dr hab. n. med. Piotr Kukla – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Piotr Kogut – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
 • lek. Wojciech Kurdzielewicz – specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. Maciej Kluczewski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
 • lek. Justyna Nosal-Dyl – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Pielęgniarki Poradni Kardiologicznej

 • Barbara Łukasik – pielęgniarka dyplomowana,
 • Małgorzata Gorzkowicz – pielęgniarka dyplomowana,
 • Kinga Żywiec – mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
Poradnia Kardiologiczna znajduje się na poziomie O gabinet nr 3/4

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-383  w godzinach pracy poradni gab. 3

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia laryngologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Laryngologicznej

 • lek. Lidia Stoeger – Szczerbań specjalista otolaryngolog,
 • lek. Maria Orchel – Bednarz specjalista otolaryngolog,
 • lek. Zbigniew Moroz – specjalista otolaryngolog

Pielęgniarka Poradni Laryngologicznej

 • Barbara Kretowicz – pielęgniarka dyplomowana,
 • Alicja Wac – licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ
Poradnia Laryngologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 27

lekarz Maria Orchel-Bednarz
Poradnia Laryngologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 27
lek. Lidia Stoeger-Szczerbań
Poradnia Laryngologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 3
lek. Zbigniew Moroz
Poradnia Laryngologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 6

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-422 w godzinach pracy poradni gab. 27
  Telefon do poradni 18 35 53-388 w godzinach pracy poradni gab. 32

Telefon do poradni 18 35 53-478 w godzinach pracy poradni gab. 7

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • lek. Anna Anzel – specjalista neurologii dziecięcej, lekarz pediatra

Pielęgniarka Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • Iwona Belczyk licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 5

 REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-382  w godzinach pracy poradni gab. 5

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków

poradnia neurologiczna dla dorosłych

Lekarze specjaliści Poradni Neurologicznej dla Dorosłych

 • lek. Jerzy Boczoń – specjalista neurolog,
 • lek. Jarosław Borowicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista neurolog,
 • lek. Joanna Mierzwińska – specjalista neurolog,
 • lek. Magdalena Szara – Cichoń specjalista neurolog,
 • lek. Magdalena Wolska – Sikora specjalista neurolog

Pielęgniarka Poradni Neurologicznej dla Dorosłych

 • Barbara Łukasik – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI NEUROLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH
Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych znajduje się na poziomie O gabinet nr 10

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-482 w godzinach pracy poradni gab. 10

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia medycyny pracy

Lekarze Poradni Medycyny Pracy

 • lek. Zofia Wróbel – specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy,
 • lek. Czesław Jamro – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog, lekarz medycyny pracy

Pielęgniarki Poradni Medycyny Pracy

 • Magdalena Opoka – licencjat pielęgniarstwa,
 • Joanna Liberda – mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI MEDYCYNY PRACY
Poradnia Medycyny Pracy znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 44

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w godzinach pracy poradni
 • Telefonicznie 18 35 53-362 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni medycyna.pracy@szpital.gorlice.pl

poradnia okulistyczna_

Lekarze specjaliści Poradni Okulistycznej

 • lek. Małgorzata Szczerbań – Habelak specjalista w zakresie okulistyki.

 Pielęgniarki Poradni Okulistycznej

 • Marta Zagórska licencjat pielęgniarstwa
 • Anna Ropek – Armatys mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI OKULISTYCZNEJ

Poradnia Okulistyczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 40

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-387  w godzinach pracy poradni gab. 40

Telefon do poradni 18 35 53-381  w godzinach pracy poradni gab. 41

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia okulistyczna

Lekarze specjaliści Poradni Okulistycznej przy Oddziale Okulistycznym

 • dr n.med. Piotr Rusek – specjalista w zakresie okulistyki,
 • lek. Joanna Karczewska – specjalista w zakresie okulistyki,
 • lek. Rafał Materliński – specjalista w zakresie okulistyki,
 • lek. Swietłana Prylepska – specjalista w zakresie okulistyki.

Pielęgniarka Poradni Okulistycznej przy Oddziale Okulistycznym

 • Piotrowicz Bożena – pielęgniarka dyplomowana,
 • Mirosława Michalik  – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI OKULISTYCZNEJ PRZY ODDZIALE OKULISTYCZNYM

Poradnia Okulistyczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 28/30

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Poradni w godzinach  od 8:00 do 14:00 gab. 30,
 • Telefonicznie 18 35 53-326  w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

poradnia onkologii chemioterapii

Lekarze Specjaliści Poradni Onkologii i Chemioterapii

 • lek. Zofia Szara – specjalista chemioterapii nowotworów, lekarz chorób wewnętrznych,
 • lek. Łukasz Pierzchała – specjalista onkologii klinicznej,
 • lek. Agnieszka Michalczyk – specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

Pielęgniarki Poradni Onkologii i Chemioterapii

 • Krystyna Kalisz – licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
 • Ewa Pabis – licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

LOKALIZACJA PORADNI ONKOLOGII I CHEMIOTERAPII

Poradnia Onkologii i Chemioterapii znajduje się na poziomie 1 Oddziału Onkologicznego

 REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-448  w godzinach pracy poradni

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • nie wymagane e- skierowanie,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

 

Poradnia Ortodontyczna

Lekarze Specjaliści Poradni Ortodontycznej

 • lek. Joanna Kik – ortodonta

Asystentka Poradni Ortodontycznej

 • Ewa Ćmiech

Higienistka Stomatologiczna Poradni Ortodontycznej

 • Jolanta Karpińska

LOKALIZACJA PORADNI ONKOLOGII I CHEMIOTERAPII

Poradnia Ortodontyczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 37

 REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-393  w godzinach 13:00 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości

poradnia patologii i rozwoju noworodka

Lekarze specjaliści Poradni Patologii i Rozwoju Noworodka

 • lek. Ewa Kaczmarczyk – specjalista neonatologi, pediatra,
 • lek. Mirosław Puścizna – specjalista neonatologi, pediatra

Pielęgniarka Poradni Patologii i Rozwoju Noworodka

 • Iwona Belczyk – licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI PATOLOGII I ROZWOJU NOWORODKA

Poradnia Patologii i Rozwoju Noworodka znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 5

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-382  w godzinach pracy poradni gab. 5

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia zdrowia psychicznego__

Psycholodzy Poradni Psychologicznej dla Dorosłych

 • dr Jan Załęski – psycholog kliniczny,
 • mgr Tomasz Bukowski – psycholog,
 • mgr Iwona Del Ciello – psycholog,,
 • mgr Katarzyna Wędrychowicz – psycholog,
 • mgr Marcelina Czupyk – psycholog,
 • mgr Aneta Szreniawa – psycholog

LOKALIZACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ DLA DOROSŁYCH
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych znajduje się w Budynku Starego Szpitala na I piętrze

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym w godzinach od 8:00 do 14:30
 • Telefonicznie 506-951-165 w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • E-rejestracja do poradni pzk-gorlice@szpital.gorlice.pl

LOKALIZACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży znajduje się w Budynku Starego Szpitala na II piętrze gab. 16 i gab. 17

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI      

REJESTRACJA DO PORADNI – KONTAKT DO PORADNI

Osobiście w Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym w godzinach  od  8:00 do 14:30
Telefonicznie 516-451-480 w godzinach  od 8:00 do 14:30
E-rejestracja do poradni psycholog@szpital.gorlice.pl

Psycholodzy/Psychoterapeuci Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

mgr Katarzyna Wędrychowicz – psycholog/psychoterapeuta
mgr Aleksandra Markowicz – psycholog
mgr Monika Rębisz – psycholog/psychoterapeutka
mgr Monika Lech-Wójtowicz – psycholog/psychoterapeutka
mgr Iwona Del Ciello – psychoterapeutka
mgr Tomasz Bukowski – psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Lichoń Paulina – psychoterapeutka
mgr Anna Stopnicka-Przybyło – psychoterapeutka
mgr Joanna Wójcik-Lech – psycholog/psychoterapeutka

Kompleksowa opieka wyspecjalizowanego zespołu psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych skierowana jest do:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 r.ż., a także ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

Korzystanie ze wsparcia w poradni nie wymaga skierowania od lekarza i jest bezpłatne, finansowane w ramach kontraktu z NFZ.

Oferta Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • porada psychologiczna
 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej i grupowej
 • psychoterapia rodzinna
 • wsparcie psychospołeczne i środowiskowe

Zwróć się do Nas, jeżeli niepokoją Cię:

 • zachowanie dziecka,
 • ryzykowne zachowania u dziecka – samouszkodzenia, ucieczki z domu, podejmowanie prób samobójczych, zaburzenia odżywiania
 • sytuacje kryzysowe, problemy komunikacyjne z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami,
 • problemy zachowania, emocjonalne, trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji,
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych

poradnia pulmonologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Pulmonologicznej

 • lek. Magdalena Paruzel – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmonolog,
 • lek. Edyta Sokołowska –  specjalista pulmonolog, lekarz rodzinny

Pielęgniarki Poradni Pulmonologicznej

 • Joanna Liberda – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
 •  Magdalena Opoka – licencjat pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI PULMONOLOGICZNEJ

Poradnia Pulmonologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 41

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560  w godzinach 07:30 do 14:30
 •  E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-362  w godzinach pracy poradni gab. 44

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Lekarz specjalista Poradni Protetyki Stomatologicznej

 • lek. Jacek Socha protetyk – stomatolog

Asystentka Poradni Protetyki Stomatologicznej

 • Ewa Ćmiech

LOKALIZACJA PORADNI STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ

Poradnia Protetyki Stomatologicznej znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 39

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Poradni w godzinach  od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do środy,
 • Telefonicznie 18 35 53-392 od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości.

 

poradnia rehabilitacji leczniczej

Lekarze Specjaliści Poradni Rehabilitacyjnej

 • dr n.med. Eugeniusz Muciek  lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. Ireneusz Słodek lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. Tomasz Majcher w trakcie specjalizacji z rehabilitacji leczniczej

Pielęgniarka Poradni Rehabilitacyjnej

 • Barbara Łukasik – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI REHABILITACYJNEJ

Poradnia rehabilitacyjna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 44

 REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI      

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach 07:30 do 14:30
 •  E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-394  w godzinach pracy poradni gab. 44

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia reumatologiczna

Lekarze specjaliści Poradni Reumatologicznej

 • lek. Barbara Hajduk – specjalista internista, specjalista reumatolog,
 • lek. Ireneusz Słodek – specjalista reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarki Poradni Reumatologicznej

 • Barbara Łukasik – pielęgniarka dyplomowana,
 • Anna Ropek – Armatys – mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

Poradnia Reumatologiczna znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 41

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-394  w godzinach pracy poradni gab. 44

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia skórno-wenerologiczna

Lekarz Specjalista Poradni Skórno – Wenerologicznej

 • lek. Maria Kruger – Piesowicz – specjalista dermatolog

Pielęgniarka Poradni Skórno – Wenerologicznej

 • Teresa Petit – pielęgniarka dyplomowana

LOKALIZACJA PORADNI SKÓRNO – WENEROLOGICZNEJ

Poradnia Skórno – Wenerologiczna  znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 45

 REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI      

 • Osobiście w Głównej  Rejestracji  w godzinach  od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-306  w godzinach pracy poradni gab. 45

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia stomatologii zachowawczej

Lekarz specjalista Poradni Stomatologii Zachowawczej

 • lek. Piotr Sawiuk – lekarz dentysta,
 • lek. Anna Kret – lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej,
 • lek. Olga Guk – lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej.

Asystentka Poradni Stomatologii Zachowawczej

 • Ewa Ćmiech – higienistka stomatologiczna poradni stomatologii zachowawczej
 • Joanna Tabor

LOKALIZACJA PORADNI STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ

Poradnia Stomatologii Zachowawczej znajduje się na poziomie 1 gabinet nr 39

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Poradni w godzinach  od 7:00 do 13:00 od poniedziałku do środy,
 • Telefonicznie 18 35 53-392 od 07:30 do 14:30 od poniedziałku do środy,
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości.

poradnia urologiczna

Lekarz specjalista Poradni Urologicznej

 • dr n.med. Franciszek Rachel – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista urolog

Pielęgniarki Poradni Urologicznej

 • Ewa Dominik – licencjat pielęgniarstwa,
 • Beata Kalisz – licencjat pielęgniarstwa

  LOKALIZACJA PORADNI UROLOGICZNEJ
  Poradnia Urologicznej znajduje się na poziomie O gabinet nr 9

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-488 w godzinach pracy poradni gab. 9

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej dla dorosłych

Lekarze specjaliści Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dorosłych

 • dr n.med. Grzegorz Tomasik – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Adam Pyzio – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Adrian Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Paweł Chochołek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Wiesław Orlecki – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Jerzy Falisz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Paweł Tota – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Maciej Okoniewski– w trakcie specjalizacji,
 • lek. Tomasz Jagła– w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki Poradni

 • Sylwia Augustyn – pielęgniarka dyplomowana,
 • Katarzyna Kordyl – licencjat pielęgniarstwa,
 • Anna Ropek-Armatys – mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych znajduje się na poziomie O gabinet nr 1 i 2

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl
  Telefon do poradni 18 35 53-254  w godzinach pracy poradni gab. 1

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Lekarze specjaliści Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci

 • dr n.med. Grzegorz Tomasik – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Adrian Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Paweł Chochołek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Wiesław Orlecki – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Jerzy Falisz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Paweł Tota – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lek. Maciej Okoniewski– w trakcie specjalizacji,
 • lek. Tomasz Jagła– w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki Poradni

 • Sylwia Augustyn -pielęgniarka dyplomowana,
 • Katarzyna Kordyl – licencjat pielęgniarstwa,
 • Anna Ropek-Armatys – mgr pielęgniarstwa

LOKALIZACJA PORADNI CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci znajduje się na poziomie O gabinet nr 1 i 2

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Głównej Rejestracji  w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-560 w godzinach od 07:30 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Telefon do poradni 18 35 53-254/480  w godzinach pracy poradni gab. 1

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • e- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w dniu rejestracji lub w terminie do 14 dni roboczych od daty rejestracji na pierwszą wizytę,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia zdrowia psychicznego

Lekarze specjaliści Poradni Zdrowia Psychicznego

 • lek. Janusz Bukowski – psychiatra,
 • lek. Piotr Zalitacz – psychiatra,
 • lek. Krystyna Wróblewska – Pietrusza psychiatra,
 • lek. Małgorzata Próchnicka-Bukowska –  psychiatra,
 • lek. Katarzyna Janusz – Dziurdzik – psychiatra,
 • lek. Patrycja Orchel-Róż – psychiatra,
 • lek. Aleksandra Gutterch – rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
 • lek. Alicja Niśniewska – Uroda – rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Pielęgniarki Poradni Zdrowia Psychicznego

 • Ćwiklik Agnieszka – pielęgniarka dyplomowana,
 • Iwona Gąsior – pielęgniarka dyplomowana,
 • Jolanta Łysik – pielęgniarka dyplomowana.

Psycholodzy Poradni Zdrowia Psychicznego

 • dr Jan Załęski – psycholog kliniczny,
 • mgr Tomasz Bukowski – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji,
 • mgr Iwona Del Ciello – psycholog,
 • mgr Katarzyna Wędrychowicz – psycholog,
 • mgr Marcelina Czupyk – psycholog,
 • mgr Aneta Szreniawa – psycholog

Psychoterapeuci Poradni Zdrowia Psychicznego

 • mgr Iwona Del Ciello – psychoterapeuta.
 • mgr Katarzyna Wędrychowicz – psychoterapeuta,
 • mgr Tomasz Bukowski – psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

LOKALIZACJA PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poradnia Zdrowia Psychicznego znajduje się w Budynku Starego Szpitala na II piętrze

REJESTRACJA I KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w Poradni w godzinach od 8:00 do 14:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-378 w godzinach od 8:00 do 14:30
 • E-rejestracja do poradni rejestracja@szpital.gorlice.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie do poradni:

 • dowód tożsamości,
 • na pierwszą wizytę należy zabrać: dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby, wyniki badań, wykaz i dawki aktualnie przyjmowanych leków.

poradnia zdrowia psychicznego_

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

 • Jest elementem programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego dla pacjentów Powiatu Gorlickiego.
 • Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny udziela świadczeń opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny zlokalizowany jest również przy Poradni Zdrowia Psychicznego i udziela świadczeń w dni robocze, w godzinach pracy Poradni, telefon 18 35 53 378.
 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny zapewnia szybką rejestrację, koordynację świadczeń oraz w koniecznych przypadkach interwencję kryzysową.
 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w ramach którego funkcjonuje Koordynator Opieki realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, które zawarte są w planie postępowania PZK:
  a. udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
  b. przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;
  c. uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej; w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
  d. w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej
  e. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • PZK jest miejscem, w którym następuje wstępna kwalifikacja zgłaszających się pacjentów i ich rodzin do odpowiedniego zespołu leczenia, w którym będzie im udzielana najwłaściwsza w danej chwili pomoc.
 • PZK ma stały dwustronny kontakt z poszczególnymi zespołami leczenia, co pozwana na bardziej „plastyczny” dobór terapii.
 • PZK aktywnie współpracuje z pracownikami socjalnymi (MOPS; GOPS), aby zapewnić pomoc w sytuacjach wymagających uczestnictwa i interwencji ośrodków pomocy społecznej.

Psycholodzy Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

 • mgr Marcelina Czupyk – psycholog,
 • mgr Aneta Szreniawa – psycholog

REJESTRACJA DO PORADNI – KONTAKT DO PORADNI

 • Osobiście w godzinach od 7:00 do 18:00,
 • Telefonicznie 18 35 53-378 w godzinach od 8:00 do 14:30,
 • Telefonicznie 506-951-165 w godzinach od 8:00 do 18:00,
 • E-rejestracja do poradni pzk-gorlice@szpital.gorlice.pl