Podstawowa Opieka Zdrowotna

Kierownik Laboratorium
mgr Elżbieta Grodecka
Specjalista mikrobiologii medycznej
telefon (18) 35-53-327
e-mail mikrobiologia@szpital.gorlice.pl
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który działa w ramach publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ.

W skład zespołu POZ wchodzą:
 • lekarz POZ,
 • pielęgniarka POZ,
 • pielęgniarka środowiskowa POZ,
 • położna POZ.
Aby korzystać z porad lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, wystarczy złożyć deklarację ich wyboru, w wybranej przychodni.

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej:
 • zapewnienie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną,
 • koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia,
 • ocena potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych,
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznychzapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych,
 • zapewnienie edukacji pacjentów w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.
W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach realizuje świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Miejsce udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej:
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach; ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice

(Budynek Główny, parter, w sąsiedztwie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00–18:00,
 • porady odbywają się stacjonarnie, w formie teleporad lub w domu pacjenta,
 • w godzinach nocnych (18:00–08:00) oraz w święta i weekendy doraźnej pomocy udziela Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 08:00-18.00 w pełnym zakresie,
natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy – w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
ZESPÓŁ POZ:
Lekarze:
 • lek. Justyna Góra-Mirecka
 • w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. Marcin Czamara
 • specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Marian Ołpiński
 • specjalista pediatrii, specjalista hematologii i onkologii dziecięcej
 • lek. Maria Michalik
 • specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 • lek. Alla Kushnirenko
 • lek. Yuliya Mironchyk
Pielęgniarki:
 • Agnieszka Kulińska
 • Renata Hudzik
 • Agata Osikowicz
Położna:
 • Ryszarda Kiełtyka
INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. H. KLIMONTOWICZA W GORLICACH.
 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu (18) 35-53-260.
 4. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 5. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
 6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w gabinecie POZ.
 8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 10. Pracownicy informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
 • e-recept,
 • e-skierowań,
 • e-zleceń na wyroby medyczne,
 • zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Adres

ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Budynek Główny Szpitala

Telefon

Kontakt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: tel.: 18 35 53 260

E-mail

Kontakt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: pozgorlice@szpital.gorlice.pl