POZ

Podstawowa Opieka
Zdrowotna

Adres

ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Budynek Główny Szpitala

Telefon

Kontakt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 18 35 53 260

E-mail

Kontakt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: pozgorlice@szpital.gorlice.pl

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ORGANIZACJI TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. H. KLIMONTOWICZA W GORLICACH.

 1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu (18) 35 53 260.
 4.  Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 5. Należy przestrzegać punktualności. Personel medyczny będzie
  kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
 6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 7. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w gabinecie POZ.
 8. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 10. Pracownicy informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:
  • e-recept,
  • e-skierowań,
  • e-zleceń na wyroby medyczne,
  • zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.