Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Szpital Specjalistyczny nie posiada w swych strukturach organizacyjno-kadrowych tłumacza języka migowego oraz nie posiada na stronie internetowej asysty w/w tłumacza. Szpital Specjalistyczny nie zapewnia na chwilę obecną pomocy w zakresie tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty), nie posiada urządzeń oraz środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth, nie zapewnia na stronie www tekstu odczytywanego maszynowo, nie zapewnia nagrań video w polskim języku migowym (PJM).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucjan Kopka.
 • E-mail: informatyka@szpital.gorlice.pl
 • Telefon: 18 35 53 539

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
 • Adres: ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
 • E-mail: szpital@szpital.gorlice.pl
 • Telefon: 18 35 53 534

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA

W GORLICACH.

 

Wszelkie informacje dotyczące dostępności i wejść do budynków dostępne są pod numerem tel.: 018-3553200

 

NA TERENIE SZPITALA ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE OGÓLNODOSTĘPNE OBIEKTY:

A. BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA

- ODDZIAŁY SZPITALNE (w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR), za wyjątkiem:

 Oddziału internistyczno-geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej – BUDYNEK D,

 Oddziałów Psychiatrii i Rehabilitacji – BUDYNEK C – „STARY SZPITAL”

- PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

- DYREKCJA, ADMINISTRACJA

- SALA SZKOLENIOWA

 

B. BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

- PRZYSZPITALNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

- STACJA KRWIODAWSTWA

- PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

 

C. „STARY SZPITAL”

- POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

- ODDZIAŁ LECZENIA  ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

  (OLAZA)

- ODDZIAŁY REHABILITACYJNE

 

D. BUDYNEK CENTRUM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL)

- ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO-GERIATRYCZNY

- ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

E. BUDYNEK MEDYCZNEGO LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO i PROSEKTORIUM

 

F. BUDYNEK PIONU LOGISTYKI, KSIĘGOWOŚCI i KADR

 

G. BUDYNEK STACJI DIALIZ

- STACJA DIALIZ

- PORADNIA NEFROLOGICZNA

- ODDZIAŁ NEFROLOGII

 

Lokalizację obiektów szpitalnych przedstawiono na schemacie lokalizacyjnym.

Budynek Główny Szpitala oraz Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

Przy budynku głównym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zarówno od ul. Armii Krajowej jak i ul. Węgierskiej.

Do budynku prowadzą 4 wejścia dla pacjentów:

W1 - wejście główne zarówno do szpitala jak i przychodni znajduje się od ul. Armii Krajowej.

      Wejście dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W2 - wejście i podjazd Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) znajdują się od Węgierskiej. Wejście dostępne jest dla osób

z niepełnosprawnością narządu ruch.

W3 - wejście do Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej od strony dziedzińca.

W4 - wejście do pracowni Rezonansu Magnetycznego (firma zewnętrzna) zlokalizowanej w

     przyziemiu budynku Przychodni - bezpośrednio z poziomu terenu od strony parkingu przy Armii Krajowej.

     Wejście zewnętrzne dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingów oraz posiada windy umożliwiające komunikację pomiędzy kondygnacjami.

Recepcja z informacją znajduje się w holu głównym po lewej stronie od wejścia.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Biegi schodów oznakowane są kontrastowo.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względów sanitarno-higienicznych wyłączone z dostępu dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem są wydzielone obszary Oddziałów Szpitalnych oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe zlokalizowane poza Oddziałami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

Budynek Starego Szpitala

Przy budynku Starego Szpitala wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dla pacjentów:

W1 - wejście główne od strony dziedzińca wewnętrznego.

      Wejście dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W2 - wejście z terenu szpitala lecz od strony ul. Szpitalnej.

Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingów oraz posiada windy umożliwiające komunikację pomiędzy kondygnacjami.

Rejestracja z informacją znajduje się w holu bezpośrednio przy wejściu A.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Biegi schodów oznakowane są kontrastowo.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względów sanitarno-higienicznych wyłączone z dostępu dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem są wydzielone obszary Oddziałów Szpitalnych oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe zlokalizowane poza Oddziałami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

Budynek Centrum opieki nad osobami starszymi.

Przy budynku, na parkingu zlokalizowanym od strony ul. Węgierskiej wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dla pacjentów:

W1 - wejście od strony parkingu zlokalizowanego wzdłuż budynku od ul. Węgierskiej.

      Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W2 - wejście główne z podjazdem karetek.   

Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingu oraz posiada windy umożliwiające komunikację pomiędzy kondygnacjami.

Tablice informacyjne znajdują się w holu bezpośrednio przy wejściu B.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Biegi schodów oznakowane są kontrastowo.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względów sanitarno-higienicznych wyłączone z dostępu dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem są wydzielone obszary Oddziałów Szpitalnych oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe zlokalizowane poza Oddziałami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

Budynek Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego i prosektorium

Przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 1 wejście dla interesantów:

W1 - wejście od strony głównego wjazdu na teren szpitala od strony ul. Armii Krajowej

      Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W2 – wejście do prosektorium.

Budynek parterowy jest dostępny bezpośrednio z poziomu chodnika i parkingu.

Oddawanie próbek oraz odbieranie wyników odbywa się poprzez okienko podawcze w holu budynku - bezpośrednio po wejściu do budynku. 

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

Budynek Pionu Logistyki, Księgowości i Kadr.

Przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony dziedzińca.

Do budynku prowadzą 2 wejścia dla interesantów:

W1 - wejście główne od strony wjazdu na teren szpitala od strony ul. Węgierskiej,

W2 – wejście od strony dziedzińca - dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Budynek parterowy dostępny jest bezpośrednio z poziomu chodnika i parkingu.

Tablica informacyjna znajduje się w korytarzu przy wejściu A.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne.

Budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

 

Budynek Stacji Dializ

Wejścia dla pacjentów zlokalizowane są od strony ul. Szpitalnej, z wjazdem z terenu szpitala.

Pomieszczenia związane z działalnością medyczną – przewidziane dla pacjentów zlokalizowane na parterze budynku.

Stacja Dializ (parter budynku) dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

bezpośrednio z poziomu chodnika i parkingu.

Budynek zapewnia wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne.

Biegi schodów oznakowane są kontrastowo.

Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp do budynku osób z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względów sanitarno-higienicznych wyłączone z dostępu dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem są wydzielone obszary Oddziałów Szpitalnych oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe zlokalizowane poza Oddziałami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

Na I piętrze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjno-biurowe szpitala.

Budynek nie posiada windy.

Plan dziania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Gorlickiego na lata 2021 – 2023.