Dział

Dział Organizacji
i Nadzoru

Zadania Działu Dział Organizacji
i Nadzoru

 • opracowywanie projektów zmian struktury organizacyjnej oraz ostateczne opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych, ich ewidencjonowanie i rozprowadzanie,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki,
 • tworzenie oraz ewidencja umów zawieranych przez Szpital z podmiotami zewnętrznymi,  nadzór i kontrola nad sprawami administracyjnymi wynikającymi z aktów prawa wewnętrznego,
 • opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z podmiotowością Szpitala oraz innych związanych z jego organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
 • przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych i przetargowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez Szpital,
 • prowadzenie postępowań dotyczących skarg pacjentów,
 • opracowywanie i przygotowywanie materiałów dla Rady Społecznej Szpitala.
 • przygotowywanie i składanie ofert w zakresie udzielania świadczeń medycznych,
 • rozliczanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • rozliczanie i fakturowanie świadczeń udzielanych pacjentom innym niż ubezpieczonym,
 • przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia,
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i zestawień z realizacji świadczeń w zakresie zawartych umów,
 • stała współpraca z oddziałami szpitalnymi i poradniami w zakresie prawidłowej ewidencji świadczeń w aplikacji rozliczeniowej,
 • zbieranie, opracowywanie oraz analizowanie materiałów statystycznych z zakresu  działalności Szpitala,
 •  kontrola i nadzór nad prowadzeniem ewidencji pacjentów hospitalizowanych w oparciu o program komputerowy,
 • gromadzenie i wydawanie dokumentacji dotyczącej chorych,
 • prowadzenie Archiwum, w tym: przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej, prowadzenie ewidencji posiadanej dokumentacji, udostępnianie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 •  sporządzanie kopii i odpisów dokumentacji medycznej,
 •  wprowadzanie danych do programu INFOMEDICA rozliczającego świadczenia zdrowotne z NFZ.
 •  

Kadra

 • Kierownik Działu – Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
  mgr Beata Stępień
  tel. 18 35 53 502
  szpital@szpital.gorlice.pl
 • Rozliczenia świadczeń medycznych – tel. 18 35 53 504
  Jarek Marta
  Karp Bożena
  Karpińska Jolanta
 • Sprawy organizacyjne, statystyka medyczna, rozliczenie umów kontraktowych – tel. 18 35 53 363
  mgr Juruś Joanna
  Szczerba Agnieszka
  lic. Wojtarowicz Magdalena
 • Archiwum Medyczne – tel. 18 35 53 263
  Brotoń Anna
  Kumorkiewicz Teresa