Zespoły Ratownictwa Medycznego

Koordynator
Zespołów Ratownictwa Medycznego
mgr Tomasz Szurek
lic. ratownictwa medycznego
telefon (18) 20-26-104
e-mail szurektomasz@szpital.gorlice.pl

Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które poza szpitalem udzielają pomocy medycznej osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Może to być np. udar mózgu, zawał serca, upadek z wysokości czy wypadek komunikacyjny.
Zespół ratownictwa medycznego przewozi osobę wymagającą pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia i zdrowia z miejsca zdarzenia do:
• najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego,
• szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
• szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania, np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo do ośrodka kardiologii interwencyjnej.

Aby ustalić wskazania do przyjęcia pacjenta w ośrodku specjalistycznym, zespoły ratownictwa medycznego korzystają z rozwiązań telemedycyny służących teletransmisji danych do szpitala docelowego (np. zapisu EKG, e-konsultacji).

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach dysponuje 5 podstawowymi Zespołami Ratownictwa Medycznego stacjonujących w:
• Gorlicach – 2 zespoły (całodobowo)
• Biecz – 1 zespół (w godzinach 7:00-23:00)
• Uście Gorlickie – 1 zespół (całodobowo)
• Łużna – 1 zespół (całodobowo)

W skład Zespołów Ratownictwa Medycznego wchodzą osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych:
• co najmniej dwie w podstawowym ZRM: pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny,

Pielęgniarka systemu to pielęgniarka, która:
- ma tytuł specjalisty lub specjalizuje się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii lub
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz ma co najmniej trzyletni staż pracy na oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, w izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.
Ratownik medyczny to osoba, która:
- ukończyła trzyletnie studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne albo dwuletnią szkołę policealną i uzyskała tytuł ratownika medycznego.

Zakres wykonywanych czynności.
Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być wykonywane samodzielnie przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu:
• Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
• Układanie pacjenta we właściwej pozycji uzależnionej od stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
• Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.
• Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
• Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych.
• Odsysanie dróg oddechowych.
• Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacja mechaniczna.
• Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.
• Defibrylacja zautomatyzowana lub ręczna na podstawie EKG.
• Wykonanie EKG.
• Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach oraz kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych.
• hemodynamicznie.
• Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia nieinwazyjnymi metodami.
• Kaniulacja żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej (polega na założeniu wenflonu do żyły).
• Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
• Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.
• Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
• Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:
- poziomu glukozy w surowicy,
- elektrolitów w surowicy,
- badania gazometrycznego krwi włośniczkowej.
• Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
• Odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych.
• Segregacja medyczna.
• Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
• Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
• Podawanie leków.
• Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych tym wirusem.

Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi.
Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.
Kierownik Laboratorium
mgr Elżbieta Grodecka
Specjalista mikrobiologii medycznej
telefon (18) 35-53-327
e-mail mikrobiologia@szpital.gorlice.pl