Zespół ds. etyki

W Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Zarządzeniem Dyrektora Szpitala został powołany Zespół ds. etyki,
do którego mogą zwracać się osoby zatrudnione i pacjenci, z problemami natury etycznej, związanymi z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub pobytem w Szpitalu.

Zespół ds. etyki kieruje się zasadą poufności i jest zobowiązany do jej zachowania w całym toku postępowania oraz z po jego zakończeniu.

Zgłaszanie problemów etycznych wymagających rozpatrzenia przez Zespół może odbywać się  poprzez:

1) zgłoszenie pisemne, złożone w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, w zaklejonej kopercie, opatrzonej datą i zaadresowanej: „Zespół ds. etyki”,
2) zgłoszenie elektroniczne na adres e – mail: etyka@szpital.gorlice.pl,
3) zgłoszenie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 Każdy wniosek kierowany do Zespołu musi zawierać:

1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2) numer telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej wniosek,
3) opis sytuacji/ problemu etycznego,
4) dyspozycję odnośnie formy kontaktu w celu przekazania opinii końcowej Zespołu:

  • adres do korespondencji jeśli opinia ma być wysłana listem poleconym,
  • adres e-mail jeśli opina ma być wysłana drogą elektroniczną

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Informacji dotyczących składania wniosków do Zespołu ds. etyki udziela również Przewodniczący Zespołu ds. etyki w dni robocze w godz. 700 – 1435  tel. 18 3553 350.