Zasady sprawowania opieki duszpasterskiej

 1. Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych:
 • w oddziałach są dostępne aktualne wykazy telefonów kontaktowych duszpasterzy, sprawujących opiekę duszpasterską na terenie szpitala,
 • Szpital zapewnia miejsce modlitewnego sprawowania opieki duszpasterskiej dla pacjentów przebywających w oddziałach szpitala – informacje odnośnie posługi duszpasterskiej dostępne w oddziałach szpitala oraz na stronie www szpitala (zakładka: STREFA PACJENTA: Kaplica szpitalna).
 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta (w tym prawa do opieki duszpasterskiej) w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Mając na względzie prawa pacjenta pacjenta oraz możliwości organizacyjne, w szczególności dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i środków ochrony ograniczających ryzyko transmisji zakażenia Szpital określił zasady realizacji opieki duszpasterskiej w wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z duszpasterzem:
 • możliwa jest krótka wizyta, po wcześniejszym uzgodnieniu i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego,
 • w przypadku ogniska epidemicznego oraz wobec pacjentów wymagających izolacji odwiedzający duszpasterze zobowiązani są ściśle stosować się do wskazówek personelu w zakresie przestrzegania zasad higieny rąk oraz stosowania środków ochrony indywidualnej adekwatnie do rodzaju izolacji.

Wykaz kościołów i związków wyznaniowych, których duszpasterze sprawują posługę religijną w szpitalu:

 1. Kościół Rzymskokatolicki
 2. Kościół Prawosławny
 3. Kościół Greckokatolicki
 4. Świadkowie Jehowy
 5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 6. Kościół Zielonoświątkowy