Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego – anestezjologiczne świadczenia lekarskie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, SOR oraz innych oddziałach szpitalnych. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.09.2021 r. do dnia 31.01.2023 r.

Informacja o zmianie terminów dotyczących konkursu ofert w zakresie kompleksowego zabezpieczenia świadczeń lekarskich w czasie podstawowej ordynacji oddziału oraz w czasie dyżuru lekarskiego – anestezjologiczne świadczenia lekarskie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, SOR oraz innych oddziałach szpitalnych

  1. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24 września 2021 r. godz.10.00
  2. Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2021 r. godz.11.00

Gorlice, dnia 16.09.2021 r.

Print Friendly, PDF & Email