Oferenci uczestniczący w postępowaniach konkursowych, których aktualne dokumenty znajdują się u Udzielającego Zamówienie mogą dołączyć do oferty stosowne oświadczenie bez konieczności załączania wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pielęgniarki systemu/ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, w zespołach ratownictwa medycznego i zespołach transportowych w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Print Friendly, PDF & Email