Uwaga – zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na konkurs o udzielanie świadczeń w zakresie histopatologii” w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21 w terminie do 28 czerwca 2022 r. do godz.12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2022 r. o godz.12.30

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań histopatologicznych

Print Friendly, PDF & Email